Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

 1. Aničas J. Antanas ir Emilija Vileišiai. Vilnius, 1999, p. 314.
 2. Aničas J. Jonas Vileišis. 1872–1942. Vilnius, 1995, p. 173–179.
 3. Bieliauskas P. Vilniaus dienoraštis (1915–1919). Trakai, 2009, p. 8.
 4. Būtėnas J. Prūsų lietuviai Sibire. Iš F. Bortkevičienės atsiminimų. Kaunas, 1939, p. 3, 4, 6.
 5. Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. Vilnius, 1992, t. 1, p. 192–193, 427, 428, 464; t. 2, p. 11–13, 15, 17, 33.
 6. Yčas M. Atsiminimai. Nepriklausomybės keliais. Kaunas, 1935, t. 1, p. 232; t. 2, p. 12, 16-21, 29-39, 48-50, 55, 56.
 7. Yčas M. Rusijos lietuvių pastangos kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Iš: Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1990, p. 22, 23.
 8. Garsūs Lietuvos žydai . Vilnius, 2008, p. 100.
 9. Kisarauskaitė A. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų plakatų pasakojimai. Dailė, 2014, nr. 1, p. 26–28.
 10. Leonas P. Mano atsiminimai ir pergyvenimai. VI dalis. LMAVB RS, F 117-1079, lap. 15.
 11. Leonas P. Mano pergyvenimai. LMAVB RS, F 117-1204/1, lap. 26.
 12. Leonavičius J. Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938). Kaunas, 2002, p. 155–200.
 13. Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius, 1996 (Lietuvių atgimimo istorijos studijos; t. 9), p. 11–55.
 14. Miknys R. Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais.  Vilnius, 1995 (Lietuvių atgimimo istorijos studijos; t. 10), p. 161–167.
 15. Lietuvos žinios , 1914, nr. 163, p. 2, 3, nr. 164, p. 3; nr. 173, p. 1; nr. 184, p. 1; nr. 188, p. 1, 2, nr. 193, p. 2, nr. 194, p. 1; 1915, nr. 1, p. 2; nr. 5, p. 1, 2; nr. 28, p. 1; nr. 34, p. 3; nr. 45, p. 1, 2; nr. 47, p. 2; nr. 48, p. 2; nr. 55, p. 3; nr. 76, p. 1, 2.
 16. Lopata R. Lietuvos valstybingumo klausimas 1914–1918 m.: humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertacijos tezės.  Vilnius, 1994, p. 6.
 17. Lopata R. Lietuvių inteligentijos politinė veikla 1914–1915 metais. Iš: Lietuvių atgimimo istorijos studijos.  Vilnius, 1991, t. 3, p. 232.
 18. Lopata R. Lietuvių politinės grupuotės ir Lietuvos atstovavimo problema 1914–1916 metais. Iš: Lietuvos istorijos metraštis, 1992 metai. Vilnius, 1994, p. 67, 68-70, 72–74.
 19. Pečiulis M. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Lietuvos teritorijoje 1915 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesį. Karo archyvas, Vilnius, 2010, t. 25, p. 39.
 20. Po 1915m. rugpjūčio 15 d. evakuacijos rašyta Suvalkų gubernijos administracijos pažyma Pasiruošimas evakuacijai. LVIA, F. 1052, Ap. 1, B. 46, lap. 131, 134.
 21. Pšibilskis V. B. Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakais. Vilnius, 2009, p. 133–134.
 22. Subačius L. Aplenkusi laiką: Felicija Bortkevičienė, 1873–1945. Vilnius, 2010, p. 73–79.
 23. Šaltinis, 1914, nr. 31, p. 462, 464; nr. 33, p. 495; nr. 34, p. 507, 512; nr. 35, p. 516, 522, nr. 42-43, p. 584.
 24. 1914 m. lapkričio 21 d. LDNKŠ steigiamojo susirinkimo protokolas. LMAVB RS, F. 70-7, lap. 1, 6.
 25. 1914 m. liepos 20 d. Šiaurės vakarų fronto kariuomenių vyriausiojo vado kavalerijos generolo Žilinskio įsakymas Šiaurės vakarų fronto kariuomenei. LVIA, F. 1009, Ap. 1a, B. 276, lap. 167.
 26. 1914 m. spalio 22 d. Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Pavyslio gubernatoriams. LVIA, F. 1052, Ap. 1, B. 34, lap. 5.
 27. 1915 m. kovo 6 d. LDNKŠ Centro Komiteto posėdžio protokolas. LMAVB RS,  F. 70-7, lap. 129,130.
 28. 1915 m. liepos 1 d. LDNKŠ visuotinio susirinkimo posėdžio protokolas. LMAVB RS, F. 70-6, lap. 104, 107–112.
 29. 1915 m. spalio 11 d. Didžiosios kunigaikštytės Tatjanos Nikolajevnos komiteto nukentėjusiems nuo karo laikinai sušelpti raštas. LVIA, F. 659, Ap. 1, B. 248, lap. 11.
 30. Varnas A. Ant politikos laktų: šaržai. Kaunas, 1922, p. 3–7, I–VIII.
 31. Vienybė , 1915, nr. 27, p. 414.
 32. Žėkaitė J. Žemaitės kūryba. Vilnius, 1991, p. 171.
 33. Žemaitė. Raštai. Vilnius, 1956, t. 5, p. 424–434; t. 6, p. 335–341.
 34. Иоффе Г. З. Выселение евреев из приффронтовой полосы в 1915 году. Вопросы истории, 2001, н. 9, с. 85–87.
 35. http://www.skrastas.lt/?data=2005-04-23&rub=1143711027&id=1146724808