Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį
Pirmąjį pasaulinį karą

K. Norkaus pasakojimo Iš Kalvarijos padangės fragmentas, kuriame vaizdžiai aprašytas karo padėties įvedimas, gyvulių varymas į Alytų. 1914 m. II pusė.
LMAVB RS, F255-221, lap. 3r.
Vilties redakcijai rašęs M. Abaravičius korespondencijoje iš Daugėliškio miestelio Dabar ne metas vakaruškoms apgailestavo, kad jaunimas karo metu linksminasi. Straipsnelio autorius ragina jaunus žmones užuot šokus paskaityti laikraščius, kad suprastų, kas vyksta. Dar pritaria karo metu įvestam draudimui pardavinėti degtinę.
LMAVB RS, F255-693, lap. 1r.
Petrogrado universiteto studento Jackaus Sondeckio dienoraštis Europos karo istorijai medžiagos žiupsnelis, rašytas 1914 m. lapkričio 6–10 d. Žemaičių Kalvarijoje keturiuose sąsiuviniuose (eksponuojamas pirmasis sąsiuvinis). Tai jauno žmogaus odisėja per karo apimtą Žemaitiją. Iš užrašų galime suprasti, ką tuo metu reiškė žmonių, gyvulių, maisto produktų mobilizacija, ką apie tai manė žmonės, kokio masto buvo valdininkų kyšininkavimas.
LMAVB RS, F255-375, lap. 4.
M. Malinauskaitė Vilties redakcijai 1915 m. gegužės 4 d. iš Vilniaus atsiųstoje korespondencijoje Pabėgėliai piktinosi kai kurių pabėgėlių nesąžiningumu gviešiantis jiems nepriklausančios pašalpos.
LMAVB RS, F255-693, lap. 8r.
Punsko klebonas ir dekanas Motiejus Simonaitis (1860–1922) 1915 m. liepos 21 d. parašęs į Vilties redakciją straipsnelį Iš kitos pusės žiūrint, svarstė, ką daryti kunigams: trauktis nuo fronto ar likti vietoje su žmonėmis. Jis rašo apie žmonių vargus, rekvizicijas, kreipiasi į valdžią, kuri turėtų visais pasirūpinti.
LMAVB RS, F255-367, lap. 2r.
Advokato Petro Leono atsiminimų, rašytų matyt, tarpukariu, vėliau, nei dienoraštis, fragmentas. Autorius, panašiai kaip ir dienoraštyje aprašo Pirmojo pasaulinio karo pradžią, užtikusią jį Kaune, tvirtovės mieste. Įdomu, kad tai dar tikslesnis kelionių po karo apimtas Suvalkiją, Kauno guberniją ir Vilniją kaleidoskopas.
LMAVB RS, F117-1204/1, lap. 14.
1962 m. mokytojas Kazys Klimavičius savo atsiminimuose aprašė pirmąsias Pirmojo pasaulinio karo dienas, Suvalkijos mokytojų mobilizaciją ir jų tarnavimą carinėje kariuomenėje iki autoriaus išvykimo į Riazanę 1915 m. rudenį.
LMAVB RS, F283-10, lap. 40.