Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

  Ne rudenio ryto šalnų nukąsta
Nudžiūvo žalioji mergelių rūta.
Ne juodbėris žirgas išmynė žalius
Brolelių aptvertus gėlių darželius.
Ne jaunas bernelis keliu ten prajojo,
Kad rūtos nudžiūvo ir žemė vaitojo.

Ne perlų rasa, ne lietutis bangus
Suvilgė derlingus Tėvynės laukus.
Tai tavo, Lietuvi, nelaimė visa
Sužibo gailių ašarėlių rasa;
Tai pervertų kardo širdžių milijonai
palaistė krauju tavo šalį raudonai.

Ne ryto aušra puošė dangų kiaurai, –
Tai šėlo liepsnojo didingi gaisrai.

.......

Pajuodo laukų mūsų plotai žali
Bet žemė krauju atgaivinta – derli...
Ir štai, kur tarp klonių glūdėjo tamsiai
Baisingi kapai ir juodi degėsiai, –
Slaptingos raudonos išdygo ten gėlės,
O kraujo žieduose spindė' ašarėlės.

*

Ir atžužė kraujo siaubūnas smarkus,
ir vaikė ir žudė Tėvynės vaikus,
Ir ašarų, kraujo skandino tvane.
Tai bėgo su baime po miniai minia
Iš savo sodybų į svetimą šalį,
Skausmuos keikdama savo skaudžiąją dalį.

O paskui gaisravo ir kaito dangus,
Ir liepsnos švytravo pro tamsius ūkus,
Kibirkštys žėrėjo pašvaiste skaidria,
Ir žemė dejavo, ir ošė giria...
Iš tolo, per klonius dundėjo perkūnai
Ir kriokė mirties plačiažiočiai siaubūnai.

 

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas. Iš: Mykolaitis-Putinas, Vincas. Kunigaikštis Žvainys: poema; Raudoni žiedai: eilės. Petrapilis, 1917, p. 70–84.