Paroda „Mūru stokim už Nepriklausomą Lietuvą...“ (K. Ėringis)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje  T.  Vrublevskio skaitykloje  parengta Kazio Ėringio fondo dokumentų mažoji paroda „Mūru stokim už Nepriklausomą Lietuvą…“ (K. Ėringis).  Kazio Ėringio Lietuvos laisvinimo veiklos liudijimai“.

Ekspozicija veiks gegužės 11– birželio 18 d.

2021 m. balandžio 16 d. sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių tautai, valstybės istorijai ir mokslui svarbus žmogus – ekologas, visuomenės veikėjas Kazys Ėringis.

Visuomenei Kazys Ėringis žinomas kaip garsus mokslininkas ekologas, parašęs monografijų, paskelbęs daugybę mokslo straipsnių bei praktinių rekomendacijų.
Parodos medžiaga  atskleidžia dar vieną ypač svarbią mokslininko gyvenimo ir veiklos sritį – Lietuvos laisvinimo, propagandinę bei kultūrinę veiklą JAV, kur Profesorius 1981 m. pasitraukė dėl politinių sovietinės uzurpacijos priežasčių, turėdamas viltį, jog laisvame pasaulyje jis galės daugiau nuveikti Lietuvos laisvės labui.
Profesoriaus pabėgimas, atvykimas į JAV ir aktyvus įsitraukimas į politinę veiklą aprašomas jo dienoraštyje, kuris atskleidžia nepaprastą žmogaus drąsą ir ryžtą pabėgti iš už geležinės uždangos ir atsidurti laisvoje šalyje, kurioje gali skleisti savo tiesą ir laisvą mintį. Tiesos skleidimas nepriklausomam pasauliui vyko įvairiais būdais. Tai, pirmiausia, K. Ėringio paskaitos ir straipsniai, kurias jis skaitė važinėdamas po JAV ir Kanadą. Tokie straipsniai, kaip „Lietuvių išeivijos įsipareigojimai Lietuvai“ ir kt. parodo, kokia svarbi buvo išeivijos veikla – jie naujais duomenimis grindė lietuvių tautos ir valstybės okupacinę būklę, sovietų vykdomos okupacinės politikos ir prieš žmogiškumą nukreiptus nusikalstamus žiaurumus. Kitas tiesos skleidimo būdas – įvairūs memorandumai ir laiškai tuometiniams pasaulio lyderiams. Prof. K. Ėringis buvo daugelio memorandumų dėl SSRS vykdomos Lietuvos okupacinės politikos sumanytojas. Parodoje rodomi laiškai SSRS KP Generaliniam sekretoriui Michailui Gorbačiovui, JAV Prezidentui Džordžui Bušui, Lietuvos atstovui Vašingtone Stasiui Lozoraičiui.
Aktyvią K. Ėringio veiklą Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o), Lietuvos laisvės lygos (LLL), Amerikos lietuvių tarybos (ALT) išeivijos organizacijose iliustruoja gausi nuotraukų galerija.
Pozityvi  to meto Kazio Ėringio veikla teikė daug vilčių ir buvo svari, kovojant su sovietinėmis užmačiomis.

Žiūrėti virtualų pasakojimą >>>

Parodos rengėjai ir tekstų autoriai – Rūta Kazlauskienė, Mindaugas Simanavičius