Mokslinė veikla

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija, mokslo institutų bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės paramos centras. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo mokslinių tyrimų institucija.

Bibliotekos, kaip mokslo institucijos, tikslai:

  • vykdyti mokslinius tyrimus bibliografijos, bibliotekininkystės, dokumentotyros, informacijos, knygotyros ir mokslotyros srityse;
  • organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius renginius;
  • dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose projektuose bei programose;
  • palaikyti tarptautinius mokslinius ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio mokslinėmis bibliotekomis, mokslininkais, informacinėmis tarnybomis ir kitomis mokslo bei kultūros institucijomis; keistis patirtimi, teikti metodinę paramą Lietuvos ir užsienio bibliotekų specialistams;
  • rengti publikavimui ir leisti bei platinti mokslo tyrimų rezultatus, taip pat mokslo ir kultūros rašytinius paminklus;
  • rengti ir leisti Bibliotekos rinkinių katalogus, įvairių Lietuvos mokslų retrospektyvias bei personalines bibliografijos rodykles, kartu su kitomis bibliotekomis rengti nacionalinę retrospektyvinę bibliografiją;
  • kurti skaitmeninį Bibliotekos archyvą, elektronines duomenų bazes ir katalogus;
  • pagal kompetenciją leisti ir platinti mokslo darbų rinkinius, monografijas, informacinius, bibliografinius, metodinius leidinius;
  • pasitelkti pagal poreikį veiklai reikalingus specialistus ir ekspertus iš kitų mokslo institucijų.