Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Apie parodą

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka tęsia ciklą parodų, skirtų Pirmojo pasaulinio karo ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo tematikai. Šių metų paroda apie Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti, kuri iki Lietuvos Tarybos išrinkimo 1917 m. rugsėjo mėn. buvo svarbiausia organizacinė struktūra, telkusi tautą politiniam bei kultūriniam darbui. 1926 m. lenkų administracijos reikalavimu ji pakeitė pavadinimą ir tapo Vilniaus lietuvių labdarybės draugija, kuri globojo ir šelpė ne tik lietuvius našlaičius, senukus, bet ir sudarė galimybes jaunimui siekti mokslo, išlaikydama jų poreikiams prieglaudas ir bendrabučius. Parodoje eksponuojami dokumentai, atskleidžiantys svarbiausius draugijos veiklos momentus nuo 1915 m. rugsėjo mėn., kai Lietuvą okupavo vokiečiai, iki jos veiklos sustabdymo 1940 m. liepos mėn., kai Lietuva buvo okupuota Raudonosios armijos.

Parodoje eksponuoti dokumentai yra iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių, asmeninių Živilės Klusienės, Dalios Monkevičienės, Gražinos Račkauskienės, Rasos Sperskienės, Dainiaus Strazdo, Aloyzo Vilkio archyvų.

Parodos rengėja ir tekstų autorė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė

Mokslinis konsultantas – dr. Edmundas Gimžauskas

Redaktorė – Rasa Pukėnienė

Dokumentus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius, Pavel Sreda

Rengiant parodos ekspoziciją talkino dr. Vilma Bukaitė, Laima Burneikienė, Birutė Giedraitienė, Rūta Kazlauskienė, Erika Kuliešienė, Rima Maigienė, Gražina Smaliukienė, Audronė Stasiukaitytė

Medžiagą internete pateikė Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė