Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Praėjusių metų parodoje „Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo pradžioje: įvykiai, draugijos, asmenybės“ supažindinome su Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (toliau – LDNKŠ) įsteigimo aplinkybėmis, lietuvių politinio pasaulio konservatorių ir radikalų prieštaravimais, pirmaisiais minėtos draugijos veiklos metais. Medžiaga pateikta bibliotekos tinklalapyje esančioje virtualioje parodoje.

Apie padėtį priartėjus vokiečių okupacijai Mykolas Biržiška rašė taip:

Didysis Komitetas (LDNKŠ CK – R. S.) pasidalijo dviem dalim: M. Yčas, kun. Olšauskis, Petras Leonas, St. Šilingas ir kiti, pasipildę Mykolu Sleževičium ir kitais, išvyko tolimojon Maskolijon (Rusijon – R. S.) ir perkėlė ten Vilniuje susispietusius moksleivius ir kitus tremtinius. Kiti – A. Smetona kaip pirmininkas, dr. Basanavičius, kun. Kukta, kun. Dogelis, dr. A. Vileišis su žmona ir kiti, pririnkę dabar jau sutikusius įeiti komitetan A. Janulaitį, St. Kairį, M. Biržišką ir kitus (LDNKŠ veiklos pradžioje CK vyravo konservatoriai, todėl socialdemokratai atsisakė dalyvauti – R. S.), liko Vilniuje su keliomis vaikų ir senelių prieglaudomis. Miesto savivaldybei iš anksto suorganizavus pilietinę miesto miliciją, jon stojo, greta lenkų, žydų ir gudų, ir lietuviai, kurių dr. Domaševičius buvo pastatytas 1-osios nuovados komisaru, o kiti du esesdiečiai (nuo trumpinio LSD, t. y. Lietuvos socialdemokratai – R. S.) – M. Biržiška ir Ant. Čechavičius – jo pavaduotojais, St. Kairys 8-osios (Žvėryno) nuovados komisaru, su pavaduotoju L. Gira ir t. t. Iš Vilniaus besitraukiąs kaip valdžios tarnautojas agronomas Juozas Tūbelis aprūpino Didįjį Komitetą iš valdžios sandėlių maisto atsargomis, kuriomis Vilniaus lietuvių įstaigoms teko verstis ligi karo pabaigos, o kitas agronomas, Aleksandras Stulginskis, liko Vilniuje kaip Komiteto narys ir jo daržų tvarkytojas.

Vokiečių okupacijos metais Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetui (toliau – LDNKŠ CK arba Komitetas) dėl veiklos apribojimų buvo nelengva dirbti, bet jo veikla buvo reikšminga ne tik šelpiant gyventojus, ginant jų interesus, bet ir siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Trys Komiteto delegatai (A. Smetona, St. Kairys, J. Šaulys) 1916 m. birželio mėn. dalyvavo Lozanoje (Šveicarija) surengtame pavergtų tautų kongrese, kur pareikalavo Lietuvos nepriklausomybės. Komiteto pirmininkas A. Smetona tapo Lietuvos Tarybos, išrinktos Vilniaus konferencijoje 1917 m. rugsėjo 18 d., pirmininku. Net aštuoni LDNKŠ nariai plačiajai visuomenei žinomi kaip Vasario 16-osios akto signatarai – Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Donatas Malinauskas, Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas.

LDNKŠ CK nariai ir darbuotojai. Sėdi iš kairės: kun. Juozas Kukta (vicepirmininkas, 1919–1922 m. pirmininkas), Emilija Vileišienė, dr. Antanas Vileišis, dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona (pirmininkas), Jonas Kymantas, Donatas Malinauskas, kun. Juozas Stankevičius. Stovi iš kairės: Aleksandras Stulginskis, buhalteris Ignas Jankauskis, kunigas Juozas Bakšys, kunigas Vladas Jezukevičius, Jokūbas Šernas, Antanas Žmuidzinavičius, Mykolas Biržiška, kun. Povilas Dogelis, buhalteris Jonas Siemaška, kurjeris Kazimieras Barauskas. Apie 1917 m.

LMAVB RS, F267-2886, lap. 1.

Antanas Smetona (1874–1944). Advokatas, LDNKŠ CK pirmininkas, Vasario 16-osios akto signataras. Laikinai vadovavo draugijai, veikusiai Lietuvoje iki jos pirmininko M. Yčo grįžimo iš Rusijos 1918 m. balandžio 19 d. 1919 m. pradžioje pasitraukęs į Kauną, kaip Lietuvos Respublikos prezidentas, rėmė LDNKŠ didelėmis pinigų sumomis. Iš: 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarė Neringa Dranginienė. Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998.

 

LDNKŠ CK reikalų vedėjo Jokūbo Šerno ir mokytojos Kleopatros Brijūnaitės vestuvės. Pirmoje eilėje iš kairės: Mykolas Biržiška, Peliksas Bugailiškis, Petras Klimas, Justina Janulaitytė. Antroje eilėje iš kairės: Bronislava Biržiškienė, Povilas Gaidelionis, Sofija Smetonienė, Jonas Basanavičius, Kleopatra Brijūnaitė, Jokūbas Šernas, neatpažinta mergina, apačioje Aleksandras Stulginskis, kun. Povilas Dogelis, neatpažintas vokiečių karininkas. Trečioje eilėje iš kairės: Elena Janulaitienė, Augustinas Janulaitis, kun. Pranas Bieliauskas, kun. Juozas Bakšys, neatpažintas jaunuolis, kun. Juozas Kukta, kun. Vladas Jezukevičius, Antanas Smetona, neatpažinta smuikininkė. 1915 11 21.

LMAVB RS, F267-2862, p. 11.

LDNKŠ CK inventoriaus sąrašas. Rašyta Jokūbo Šerno. 1916 11 17.

LMAVB RS, F70-61, lap. 1.

 

Komiteto narių algos (mėnesinės) Gimnazijos ir Pedagogikos kursų pamokose. Rašyta M. Biržiškos ir A. Stulginskio. 1915 11 15.

LMAVB RS, F70-20, lap. 3.

 

Elena ir Augustinas (1878–1950) Janulaičiai. 1916 m. tapo jaunavedžiais. Advokatas, LDNKŠ CK narys Augustinas buvo vienas iš aktyviausių ir radikaliausių lietuvių socialdemokratų, dirbo ir gimnazijoje. Kai 1916–1917 m. jis pateko į vokiečių Čersko karo belaisvių stovyklą, Komitetas sudarė galimybę Elenai įsidarbinti pradžios mokykloje piešimo mokytoja ir taip iš atlyginimo pragyventi.

LMAVB RS, F267-2860, lap. 9.

 

LDNKŠ CK liudijimas, jog Augustinas Janulaitis yra Komiteto narys. Pasirašė Antanas Smetona ir kun. Povilas Dogelis. 1916 05 08.

LMAVB RS, F267-28, p. 1.