Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Monografijos

Balkelis, Tomas. Moderniosios Lietuvos kūrimas. Vilnius, 2012, p. 211–248.
Bukaitė, Vilma. Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas. Vilnius, 2009, p. 34–54.
Pšibilskis, Vygintas Bronius. Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakais. Vilnius, 2009, p. 129–203.
Urbonas, Vytas. Stasys Šilingas: gyvenimas tautai ir valstybei. Vilnius, 2010, p. 86–118.