Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Maskva ir kiti miestai

Rusijoje buvo įsteigti 254 LDNKŠ skyriai ir panašus skaičius pradinių mokyklų, kuriose buvo mokoma lietuvių kalba. Pabėgėlių ir tremtinių užregistruota daugiau kaip 200 000. Be LDNKŠ skyrių, įvairiose vietose veikė dar anksčiau įsikūrusios nukentėjusiems dėl karo šelpti draugijos, žmonių taip pat vadintos lietuvių komitetais. Jos darbavosi savarankiškai, bet gaudavo lėšų iš CK. Tokių draugijų buvo Maskvoje, Petrograde (dab. Sankt Peterburgas), Odesoje, Kijeve, Rygoje, Helsinkyje ir kitur.

Maskvos lietuvių komiteto pirmininkas Petras Leonas prisiminimuose apgailestavo, kad veiklos dokumentai liko Rusijoje, todėl, grįžus į Lietuvą, prisiminti apie veiklą Maskvoje buvo nelengva. Jis teigė, kad darbas vyko keliuose skyriuose: bendrabučių, dirbtuvių, mokyklų. Tokios buvo ir pagrindinės veiklos kryptys. Reikėtų pažymėti, kad dar 1915 m. Maskvos komitetas išleido pradinėms mokykloms skirtą Klemenso Skabeikos elementorių „Kas skaito rašo – duonos neprašo“, o 1916 m. skaitymų knygą „Vainikėlis“. Tai paskatino jungtinę CK Kultūros ir švietimo sekciją dar uoliau rengti spaudai įvairius leidinius.

Marijampolės „Žiburio“ privati mergaičių progimnazija persikėlė į Tambovą. Jai vadovavo „Žiburio“ švietimo draugijos pirmininkas kun. Motiejus Gustaitis. Jis, kaip Marijampolės valstybinės berniukų gimnazijos kapelionas, kartu su ta gimnazija gyveno Jaroslavlyje. Mergaičių progimnaziją buvo leista reorganizuoti į gimnaziją. Jaroslavlyje veikė ir Prano Penkaičio įsteigta amatų mokykla su dirbtuvėmis, vėliau dar dvi amatų mokyklos su dirbtuvėmis įsteigtos Jekaterinoslave (dab. Dnepropetrovskas, Ukraina).

LDNKŠ skyriuose inspektoriai įvedė griežtą išlaidų apskaitą. Praradusieji pasitikėjimą netekdavo finansinės paramos.

LDNKŠ CK skyrių, įsteigtų iki 1916 m. pradžios, sąrašas (pagal abėcėlę, rusų k.). Iš viso sąraše 45 vietovės.

LMAVB RS, F70-34, lap. 1r.

Marija Mašiotaitė, Paulina Valavičiūtė ir Stasė Landsbergytė Maskvoje. Apie 1915–1916.

LMAVB RS, F165-445, lap. 8.

Lietuvių studentų ir karo pabėgėlių grupė Maskvoje. Pirmoje eilėje Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir Konstantinas Jablonskis. Antroje eilėje iš kairės: Ona Leonaitė, Jonas Leonas, Tadas Petkevičius, Petras Leonas, Sofija Landsbergytė, Julija Jablonskytė. Stovi Juozas Nemeikša. Apie 1916–1917.

LMAVB RSS, Fg.1-3297.

Į Petro Leono atsiminimų tekstą įklijuotas Lietuvių komiteto gatvėse Maskvoje rengtos vaikų prieglaudoms aukų rinkliavos ženklelis (raudonas) ir pakvietimas į M. K. Čiurlionio kūrinių parodos atidarymą. 1916.

LMAVB RS, F117-1204/2, lap. 157–158.

 

Į Petro Leono atsiminimų tekstą įterpta Maskvos lietuvių komiteto karo aukoms šelpti narių ir tarnautojų fotografija. Iš kairės pirmoje eilėje: Rašinskaitė (1), Kalpokaitė (2), Al. Tverskaitė (4), St. Statkevičaitė (5), Komiteto sargas, kurio pavardės Petras Leonas neatsiminė (6), Jonas Navakas (8), Paulina Valavičiūtė (9), Ona Rymaitė (10), Dausa (11), Antanas Valaitis (12); antroje eilėje: Tadas Petkevičius (1), Julija Lozoraitytė (2), kun. Paukštė (4), Marija Baltrušaitienė (5), Petras Leonas (Komiteto pirmininkas) (6), Juzefa Slaboševičaitė-Biržiškienė (7), kun. Juozapas Bakučionis (8), Ivaškevičaitė (9), Ivaškevičaitė (10); trečioje eilėje: Jasinskas (1), Julija Jablonskytė (3), Ona Leonaitė (4), Teklė Vaitekaitytė (5), Juozas Vanagas-Simonaitis (6), Jurgis Baltrušaitis (7), Tomas Naruševičius (8), Mykolas Šlepavičius (9), Regina Seniauskaitė (10), Emilija Gvildienė (12), Jasinskienė (13); ketvirtoje eilėje: Mykolas Makauskas (1), Jonas Mašiotas, Prano sūnus (2), Puikauninkaitė (3), Juozas Papečkys (4), Dirvianskis (5), Steponas Nasvytis (6), Jonas Mašiotas (7), Vytautas Petrulis (8), Juozas Liūdžius (9), V. Garbačiauskaitė (10), Vaclovas Sidzikauskas (11), Jonas Čiurlionis (12), felčeris, kurio pavardės Petras Leonas neatsiminė (14).

LMAVB RS, F117-1204/4, lap. 316.

LDNKŠ CK pirmininko Martyno Yčo laiškas Maskvos lietuvių komiteto pirmininkui Petrui Leonui dėl „Naujosios Lietuvos“ redakcijos neteisingų kaltinimų. 1917 01 27.

LMAVB RS, F117-1204/2, lap. 139r.

„Žiburio“ mergaičių gimnazijos Tambove vadovas kun. dr. Motiejus Gustaitis (1870–1927). Jano Bulhako (Jan Bułhak) fotografija.

LMAVB RSS, Fg.1-154.

LDNKŠ Lietuvių komiteto pirmininkas Matas Grigonis (1889–1971) Kinešmoje (Rusija).

LMAVB RS, F202-1103, lap. 1v. 

LDNKŠ Lietuvių komiteto Velikyje Luki (Rusija) mokyklos mokytojas Matas Untulis (1889–1952).

LMAVB RS, F165-437, lap. 56v. 

Rašytojos Onos Pleirytės-Puidienės laiškas Petrui Leonui dėl iškilusių sunkumų dirbant su karo pabėgėliais ir tremtiniais Čeliabinske (Rusija). 1917 12 12. LMAVB RS, F117-1204/4, lap. 364r. 
Lietuvių komiteto Minske (Baltarusija) asmens liudijimas, išduotas Antanui Kosteckiui. 1918 05 10.

LMAVB RS, F70-207, lap. 95.  

LDNKŠ Tverės skyriaus buvusio pirmininko J. Raupio raštas LDNKŠ Centro komitetui Vilniuje dėl iš Tverės (Rusija) parvežtų pinigų. 1918 12 16.

LMAVB RS, F70-44, lap. 2.