Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Bieliauskas, Pranas. Vilniaus dienoraštis (1915–1919). Trakai: Voruta, 2009. 196 p.
Dogelis, Povilas. Mano gyvenimo prisiminimai. Kaunas, 1936, p. 87–253.
Drėma, Vladas. Nedingęs Vilniaus dienoraštis: 1925–1926 metai. Naujasis židinys, 2010, nr. 12, p. 476–490.
Klimas, Petras. Dienoraštis, 1915.XII.1–1919.I.19: pradedamas P. Bugailiškio užrašais 1915.VIII.23(10)–X.13. Chicago, Ill.: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1988. 456 p.
Mackonis, Rapolas. Amžiaus liudininko užrašai. Sudarė Birutė Mackonytė. Vilnius, 2001, p. 11–237.
Makariūnienė, Pranė. Vilniuje ir Vilniaus krašte 1915–1939 metais. Spaudai parengė Eglė ir Kęstutis Makariūnai. Vilnius, 1999, p. 7–56.
Urbšienė-Mašiotaitė, Marija. Prie žibalinės lempos. Kaunas, 1996, p. 189–215.