Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Enzio Jagomasto rankraštinis palikimas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas Jagomastų spaustuvės rankraščių fondas (F101). Jį sudaro 445 vienetai dokumentų, rankraščių, spaudinių lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Chronologinės ribos – 1826–1941 metai. Fondo turinį apsprendžia Jagomastų šeimos leidybinė ir lietuviškoji visuomeninė veikla.

Jagomastų bute likę Lituania spaustuvės ir šeimos archyvo dokumentai buvo  surinkti ir perduoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai Kaune. 1950 m. uždarant universitetą, sutvarkyti dokumentai buvo perduoti Vilniaus universiteto bibliotekai, o netvarkyti - Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriui. Čia dokumentai buvo aprašyti, susisteminti ir tapo prieinami mokslo visuomenei:

  • Jagomastų šeimos personalijos: tarpusavio susirašinėjimas, dienoraščiai, užrašų knygelės.

  • Spaustuvės-leidyklos  Lituania veiklos Tilžėje dokumentai.

  • Rytprūsiuose 1747–1926 m. išleistų lietuviškų–vokiškų knygų bibliografija; Rytprūsių kraštotyros literatūros 1857–1927 m. leidinių bibliografija.

  • Spaustuvės-leidyklos Lituania leisto Tilžėje ir 1939 m. hitlerininkų uždaryto lietuvių kalba ėjusio laikraščio Naujasis Tilžės keleivis archyviniai dokumentai.

  • Spaustuvės archyve išlikę įvairių autorių literatūrinių kūrinių rankraščiai.

  • Rytprūsių lietuvių kai kurių švietimo-kultūros draugijų dokumentai.

Fondo medžiaga nušviečia lietuvių gyvenimo sąlygas Rytprūsiuose. Šie dokumentai ypač vertingi ne tik Rytprūsių ir Mažosios  Lietuvos istorijos tyrinėtojams, bet ir lietuviškos knygos bei spaudos istoriją gvildenantiems mokslininkams.

Enzio Jagomasto rankraštinis palikimas Vilniaus universiteto bibliotekoje (VUB) nėra gausus. E. Jagomasto ranka rašytų dokumentai saugomi VU bibliotekos Rankraščių skyriaus fonde F1 ir F119. VUB RS F1 – Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rankraščių rinkinys (Lietuvos visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai):

  • F1–E288 – E. Jagomasto 1903–1904, 1907 metais rašyti laiškai įvairiems asmenims ir redakcijoms. Tai E. Jagomasto leidybinio darbo dokumentai.

  • F1–F506 – E. Jagomasto 1923, 1924, 1935 metais rašyti laiškai prelatui A. Dambrauskui. Korespondencijoje aptariama leidybos reikalai, pranešama, jog bus leidžiamas laikraštis Mažajai Lietuvai Naujasis Tilžės keleivis, sveikinimas prelato A. Dambrausko 75-mečio proga ir padėka už naujametinius linkėjimus.

VUB RS F119 – Marijos ir Jurgio Šlapelių fonde E. Jagomasto laiškai kalbininkui Jurgiui Šlapeliui (1876–1941). Korespondencija nušviečia J. Šlapelio, kaip kalbininko, veiklą, parodo Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūrinius ryšius.