Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai Didžiajai Lietuvai

E. Jagomastas labai glaudžiai susijęs su Didžiosios Lietuvos knyga. Spaudos draudimo metais jis spausdino mokslo populiariąją ir praktinę (S. Matulaičio, P. Vileišio, A. Smetonos) bei grožinę (V. Kudirkos, Lazdynų Pelėdos ir kt. autorių) literatūrą, aktyviai talkino knygas platinusiems knygnešiams. Čia pasirodė knygnešio J. Bielinio leidinių bei V. Kudirkos atsišaukimas Broliai lietuviai!.. (1887). Didžiosios Lietuvos leidėjų užsakymu Lituania išleido Antano Baranausko, Sofijos Čiurlionienės, Antano Giedraičio, Vinco Krėvės, Vinco Kudirkos, Lazdynų Pelėdos, Maironio, Prano Mašioto, Oskaro Milašiaus, Vinco Mykolaičio-Putino, Stasio Santvaro, Antano Smetonos, Stasio Šimkaus, Petro Vaičiūno, Petro Vileišio ir kitų autorių kūrinius. Lietuviai atgavus nepriklausomybę, Lituania spausdino vadovėlius mokykloms, grožinę literatūrą, knygas vaikams.

 
Maironis. Tarp skausmų į garbę : poema iš dabartinių laikų / parašė St. Garnys. – Tilžė : spausta kaštu E. Jagomasto, 1895. 91 p.

LMAVB, VUB

E. Jagomastas pirmasis 1895 m. savo lėšomis pirmasis išleido Maironio poemą Tarp skausmų į garbę.

Baranauskas, Antanas. Kalbomokslis lietuviškos kalbos. – Tilžė : išduotas per LL. [Feliksą Sereiką], 1896 [i. e. 1899]. – 84 p. – Aut. kn. nenurodytas.

LMAVB, VUB

Kudirka, Vincas. Viršininkai : margas paveikslėlis / parašė Perkūnas. – Vilnius [i. e. Tilžė : E. Jagomasto sp., 1896]. – 68 p. – Kontrafakcija.

LMAVB, VUB

Brzeziński, Mieczysław. Apie žemės vidurius / [pagal lenkišką knygutę lietuviškai sutaisė Beržas [Antanas Macijauskas]. – Tilžė : spausdinta E. Jagomasto, 1896. – D. 1. – 31 p.

LMAVB, VUB

Asnyk, Adam. Keistutis : tragedija penkiuose aktuose / lenkiškai parašė A. Asnyk ; lietuviškai vertė Vincas Kapsas [V. Kudirka]. – [Tilžė : Tėvynės mylėtojų draugija], 1897. – 101 p. – (Tėvynės mylėtojų draugystė ; nr. 1).

LMAVB, VUB

 

Kudirka, Vincas. Broliai, lietuviai! – Tilžė : E. Jagomasto sp., 1897. – Perspausdinta iš Ūkininko.

Atsišaukimas ragina vieningai reikalauti spaudos draudimo panaikinimo, boikotuoti raštus, išleistus rusų rašmenimis (graždanka), remti nukentėjusius už nelegalią spaudą, prašymais siekti spaudos legalizavimo. Visos priemonės turinčios įrodyti caro valdžiai, jog krašto gyventojai kovos dėl spaudos nemano nutraukti. Šis atsišaukimas buvo labai populiarus.

Atsišaukimus pradėjo leisti varpininkai ir liberalios krypties veikėjai. Juose buvo keliami demokratiniai ir tautiniai reikalavimai. 1890–1903 m. išplatinta 16 atsišaukimų, skatinančių tautinį judėjimą tarp įvairių sluoksnių gyventojų. 

LMAVB, VUB

Bielinis, Jurgis. 1900. Knįga paaukauta atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus (1900) / B. Erelis. – Vilnius [i. e. Tilžė] : [i. e. Jagomasto sp.], 1900. – 80 p. – Kontrafakcija.

VUB

Lazdynų Pelėda. Judošius : [apsakymas] / parašė L. P. – Tilžė : E. Jagomasto spaustuvė, 1902. – 12 p. – Perspausdinta iš Ūkininko.

LMAVB, VUB

Matulaitis, Stasys. Smertis : daktaro pasakojimas / parašė Šventmikis. – Tilžė : A. Vaškutienės [i. e. E. Jagomasto] sp., 1903. – 32 p.

VUB

Kūdikių žindymas ir penėjimas / iš lenkų kalbos vertė Atgalainis [Petras Avižonis]. – Tilžė : M. Jurgelaičio [ir E.Jagomasto] sp., 1904. – 12 p.

LMAVB, VUB

 

Prusijos lietuvių dainos / surinko ir pridėdamas anas per Rėzą, Nesselmaną, Sauerweiną bei kitus rinktas arba sutaisytas dainas išleido Vilius Kalvaitis. Tilžė : V. Kalvaitis, 1905. – 408 p.

LMAVB, VUB

Maironis. Jaunoji Lietuva : poema / Maironis-Mačiulis. – 2-oji laida, bent kiek pataisyta. – Kaunas : A. Petronio knygynas, [1907?]. – 131 p.

LMAVB, VUB

Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis : skaitytojams palengvinimas /sudarė Jurgis Šlapelis. Tilžė : Šviesa, 1907. – 110 p.

1906 m. E. Jagomastas susipažino su Vilniuje gyvenančiu kalbininku, pedagogu, kultūros veikėju dr. Jurgiu Šlapeliu (1876–1941). E. Jagomastas savo spaustuvėje Tilžėje tuomet spausdino J. Šlapelio parengtą Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlį. Užsimezgusi pažintis išaugo į draugystę, kuri truko visą gyvenimą.

LMAVB, VUB

Skaitymo knyga mažiems ir dideliems : išrinktieji raštai mūsų raštininkų su jų biografijomis ir paveikslais / sutaisė J. Gabrys. – Tilžė : E. Jagomastas, 1908. – 304 p.

LMAVB, VUB

Nusipirkite vyšnių patįs! : tikras atsitikimas. – Tilžė : Lietuviškas sąjungos knygynas, [apie 1914]. – 20 p.

LMAVB, VUB

 

Die Lage der katholischen Litauer im Bistum Wilna und die Ausschreitungen des Panpolonismus : Denkschrift des katholischen Klerus Litauens = Vilniaus vyskupijos lietuvių katalikų būtis ir panpolonistų išdykimas : lietuvių katalikų kunigų memorialas. – Tilsit : Jagomast‘s Buchdruckerei Lituania, 1913. – 145 p.

LMAVB, VUB

Vydūnas. Žmonijos kelias / Vīdūnas. – Tilžė : Rūta, 1914. – 52 p.

LMAVB, VUB

 
Vaitkus, Mykolas. Brėkšta : poema / M. Vaitkus. – Tilžė : Jagomasto sp. „Lituania“, 1919. – 38 p.

LMAVB, VUB

Wagner, Hermann. Laukuose ir pievose / M. Vagner ; vertė A. Giedraitis. – Tilžė : Lituania, 1920. – 119 p. – (Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys).

LMAVB, VUB

Maironis. Pavasario balsai / Maironis-Mačiulis. – Tilžė : Jagomasto sp. „Lituania“, 1920. – 119 p. – (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 232).

LMAVB, VUB

Baranauskas, Antanas. Vyskupo Ant. Baranauskio Anykščių šilelis : [poema]. – Tilžė : E. Jagomastas, 1920. – 16 p.

LMAVB, VUB

Giedraitis-Giedrius, Antanas. Iš mokslo dienų : dvi apysakaitės vaikams / A. Giedrius. – Tilžė : Jagomasto sp. „Lituania“, 1921. – 51 p.

LMAVB, VUB

Баранов, А. И. Vadovėlis kuopų felčeriams ir felčerių mokiniams : (chirurgija) / A. I. Baranov. – Tilžė : Jagomasto sp. „Lituania“, 1921. – 96 p. – (Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys).

LMAVB, VUB

Giedraitienė, Iliuminata. Katinėlis ir gaidelis : mažiems vaikams pasaka / iš savo mamos išgirdusi parašė Nemuno Bangelė ; iliustravo R. Kalpokas. – Tilžė : Lituania, 1921. – 20 p.

VUB

Logika / sekdamas Mercieru ir Čelpanovu sustatė A. Jakštas. – Tilžė : Lituania, 1922. – 285 p. – ( Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 328).

VUB

Giedraitis-Giedrius, Antanas. Iš Nemuno ... / Krislelis. – Tilžė : Lituania, 1922. – 64 p.

VUB

Rūtų vainikėlis arba svodbos dainos : su pridėjimu tautiškų ir tūlų kitų eilių / sutaisė Kristupas Lekšas. – Tilžė : Lituania, [1922?]. – 57 p.

VUB

 
Benedix, Roderich. Byla dėl linų markos : juokai dviejuose veiksmuose / perdirbo J. Maksvytis-Senasis iš R. Benedix. – 3-ioji laida. – Tilžė : Lituania, 1922. – 34 p.

LMAVB, VUB

Sabaliauskas-Žalia Rūta, Adolfas. Savu keliu ėjusių Nemunėlio ir Apaščios vaizdai / Žalios Rūtos piešti. – Tilžė : E. Jagomasto sp. „Lituania“, [1923]. – 278 p.

LMAVB

Gläser, P. Vokiečių kalbos gramatika : vadovėlis gimnazijoms / P. Gläser‘is, E. Pezold‘as ; vertė Jonas Remeika, Ed. Jatulis. – Tilžė : E. Jagomasto leid. ir sp. „Lituania“, 1924. – IV, 62 p.

VUB

Gricius, Augustinas. Čin-či-be-ris : [feljetonų rinkinys] /Algis. – Tilžė : Jagomastas, 1925. – 144 p.

VUB

Giedraitis-Giedrius, Antanas. Šviesos rate : 1909–1925 metų eilėraščiai mažiesiems skaitytojams / A. Giedrius. – Tilžė : Lituania, 1850. – 56 p.

VUB

 

M. Šlapelienės įrašas: „1941 m. nukankinto E. Jagomasto atminimui“.

Marija Piaseckaitė-Šlapelienė (1880–1977), lietuvių kultūros ir visuomenės veikėja, knygininkė.

VUB

 

Gläser, P. Vokiečių kalbos gramatika : vadovėlis gimnazijoms : vertimas / P. Gläser‘is, [E.] Pezold‘as. – Vilnius : E. Jagomasto leidinys, 1941. – IV, 62 p.  

VUB

 

Periodiniai leidiniai

 
Svečias : laikraštis kartą per mėnesį leidžiamas; gaunamas prie Lietuvos kunigų ir Jagomasto spaustuvėje, Tilžėje. Tilžė : Lituania, 1924, Nr. 6.

LMAVB

Svečias (Sweczias) – evangelikų liuteronų savaitraštis (12 p.), ėjęs 1911–1914 07 28; iš pradžių spausdintas E. Jagomasto spaustuvėje Tilžėje. Leidėjas ir redaktorius (rēdytojis) Naumiesčio (Raseinių aps., dabar Žemaičių Naumiestis) mokytojas (kantorius) Frydrichas Megnis (1873 12 24–1950 10 09). Laikraštis kas nedēlę 1 kartą išleidžiamas knygutês formate ewangēliško tikējimo lietuwininkams. Vyriausiasis „Swecзio“ tikslas yra dirbti Diewo karalystes darba, nēsa ta pažada leidējas yra sawo Diewui dawęs.

Žiburėlis – iliustruotas žurnalas vaikams, leistas 1920–1944 metais Jurbarke ir Kaune. Iki 1923 m. Jurbarke leido ir redagavo Antanas Giedraitis-Giedrius.

VUB
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=162469&biRecordId=29940

Tai buvo pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje vaikų žurnalas ir atgaivinta 1914 m. nutrūkusi Šaltinėlio, leisto Seinuose, tradicija. 1920 m išėjo pirmasis Žiburėlio numeris. Žurnalas spausdinamas Mažosios Lietuvos patrioto Enzio Jagomasto spaustuvėje Lituania (Tilžė, Aukštoji g. 78).

Paliepimų laiškas Vokiečių valdžios Lietuvoje. – Tilžė : Vokiečių valdžia Lietuvoje, 1915–1916.

VUB
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=108655&biRecordId=11907

Vokiečių valdžios oficialių įsakymų ir potvarkių biuletenis, leistas 1915–1916 m. Tilžėje ir Kaune. Tekstas vokiečių ir lietuvių kalbomis.