Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai Mažajai Lietuvai

E. Jagomasto spaustuvėje-leidykloje Lituania išleista Mažajai Lietuvai skirtos 266 knygos ir smulkieji spaudiniai, 18 periodinių leidinių, tarp jų – tautinį sąjūdį palaikantys laikraščiai: Lietuviškas laiškas (1896–1897), Aušra (1897–1899), Pagalba (1904–1923), Prūsų lietuvių balsas (1919), Naujasis Tilžės keleivis (1924–1940); išspausdinti Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrai svarbių knygų autoriai: Vydūnas, Frydrichas Bajoraitis, Vilhelmas Gaigalaitis, Vilius Kalvaitis, Kristupas Lekšas, Jonas Vanagaitis ir kt.

Knygos

Pestalozzi, Johann Heinrich. Lynardas ir Gertrūda / Jonas Enrikas Pestalocis ; kalboje Lietuvos Rūta [M. Raišukytė] atpasakojo. – Tilžė : spausdinta pas E. Jagomastą, 1897. – 220 p.

Lituania gotiškomis raidėmis išspausdino pirmąjį J. E. Pestalocio (J. H. Pestalozzi) pedagoginio romano Lynardas ir Gertrūda (1898) vertimą į lietuvių kalbą. Vertė Morta Raišukytė.

LMAVB, VUB

Kelias danguna : apmąstymas susiglaudžiąs iš 5 dalių ... : su pridėjimu 5 giesmelių. – Tilsit : Druck und Verlag Buchdruckerei „Lituania“ [E. Jagomasto sp.], 1912. – 76 p.

LMAVB

Wakaro adynele : pasiskaitymo bei pasimokinimo knygutė su daugel gražių paweikslų. – Klaipėda ; [Tilžė] : ... iszleido „Sandoros“ bei „Liet. jaunųjų sąjungos“ knįgų kupczystė, [1915]. – 152 p.

VUB

Apie 1927 metus Jagomastai savo įmonės sudėtyje įkūrė knygyną-leidyklą. Svarbiausias jo leidinys buvo grožinės literatūros knygelių serija Prūsų lietuvininkų knygynėlis, skirtas jaunimui. Serijos įkūrėjas turėjo viltį sudominti jaunuosius skaitytojus gimtąja kalba, krašto istorija. Per 1927–1929 metus Lituania išleido 12 numeruotų knygų, 1932 m. – 13-ąją vertingiausią: O. Jagomastaitės kraštotyros veikalą apie Mažąją Lietuvą. Frontispisą šiai E. Jagomasto šviečiamųjų skaitinių serijai sukūrė dailininkas Kazys Šimonis.

Prūsų lietuvininkų knygynėlio reklama Jagomasto lietuviškose kalendrose.

Garbink Tėvą ir Motiną savo!.. – Tilžė : Lituania, 1927. – 16 p. – (Prūsų lietuvininkų knygynėlis ; nr. 4).

VUB

 

Kiausė, Juozas. Tėvas : papasakojimas iš bolševikų laikų Lietuvoje / parašė Juzas Kiausė. Milžinas savymeila / parašė Oskar Wilde. – Tilžė : Lithuania, 1927. – 16 p. – (Prūsų lietuvininkų knygynėlis ; nr. 6).

VUB

 

Apie musų ewangēlißkases giesmes ir giesmininkus kurie jes suraße / apraßyta nu K. J. – Tilžė : Lituania, 1929. – 28 p. – (Prūsų lietuvininkų knygynėlis ; nr. 10).

VUB

 

 

Pierson, William. Erkus Monte arba Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvoje / vertė Lazdaitis [Ansas Bruožis]. – Tilžė : Jagomasto sp. „Lituania“, 1929. – 27 p. – (Prūsų lietuvininkų knygynėlis ; nr. 11).

LMAVB, VUB

Prusų Lietuwa ir jos suwokietinimas : gražųs pasiskaitymai, iszleisti lietuwninkams ant naudos / [O. Jagomastaitė]. – Tilžė : Lituania, 1932. – 64 p. – (Prūsų lietuvininkų knygynėlis ; nr. 13).

 VUB

 

Lietuwiszki szirdies balsai : gražiausių dainų rinkinys skirtas lietuwiszkam jaunimui / sutaisė Elis Arwydas. – Tilžė : Lituania, 1930. – 78, [2] p.

Reikšmingas Didžiosios ir Mažosios Lietuvos patriotinės lietuvių poezijos almanachas.

VUB

 

Periodiniai leidiniai

Lietuviškas laiškas : išleidžiamas Lietuvai ant naudos. – Tilžė : Lituania, 1897, Nr. 1.

E. Jagomastas leido laikraštį Lietuviškas laiškas, kurį vėliau, kad taptų populiaresnis, pavadino Aušra.

LMAVB

Aušra : lietuviškas laiškas visų bundančių lietuvininkų / išleista ir spausta E.Jagomasto. –  Tilžė, 1897, Nr. 25.

Tautiškas laikraštis, leistas 1896–1899 m. Tilžėje. Iš pradžių savaitinis, vėliau ėjo dukart per savaitę. Iki 1897 m. 12 numerio buvo leidžiamas pavadinimu Laiškas visų bundančių lietuvininkų. Redaktoriai: K. Voska, J. Arnašius, E. Jagomastas. Spausdintas gotišku šriftu. Išėjo 255 numeriai. Laikraštį sužlugdė atviros policijos represijos ir oficialių asmenų skatinama nepakantumo atmosfera.

LMAVB

 

Naujasis Tilžės keleivis : [prūsų lietuvių tautinės mažumos laikraštis]. – Tilžė : Lituania, 1932, Nr. 16.

Liberalus Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis, leistas 1924–1940 m. Tilžėje. Spausdintas gotišku šriftu, du kartus per savaitę. Nuo 1925 m. spausdino E. Jagomasto leidykla Lituania. Redaktoriai: E. Jagomastas (1925–1933, 1936–1940), O. Jagomastaitė-Vilmantienė (1934–1936) ir kiti.
Laikraštis informavo apie svarbiausius įvykius Mažojoje Lietuvoje, Vokietijoje, Didžiojoje Lietuvoje, ir užsienyje, rašė politikos, ekonomikos temomis, spausdino lietuvių rašytojų M. Katkaus, Lazdynų Pelėdos, A. Jakšto, Donelaičio, Maironio ir kt. kūrinius

LMAVB, VUB
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biSerial.do?biRecordId=5026

Prūsų lietuvininkų draugas : priedas „Naujojo Tilžės keleivio“. – Tilžė : Lituania, 1927, Nr. 4.

VUB RS F 155-270

Prūsų lietuvių jaunimas : priedas  „Naujojo Tilžės keleivio“. – Tilžė : Lituania, 1929, Nr. 3.

LMAVB

Mitteilungen der Preussische Litauer : priedas "Naujojo Tilžės keleivio". - Tilžė : Lituania, 1932, Nr. 1.

Savaitinis Naujojo Tilžės keleivio priedas, leistas 1932–1933 metais Tilžėje. Vyr. redaktorius E. Jagomastas. Bendradarbiavo O. Prūsaitė-Jagomastaitė, E. Jagomastas, D. Jagomastas, Vydūnas ir kiti.

VUB RS F 155-270

Prūsų lietuvių balsas : pačių lietuvių leidžiamas laikraštis. – Tilžė : Lituania, 1919, Nr. 6.

LMAVB
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=159630

Kalendoriai

Nuo 1924 m. E. Jagomastas pradėjo leisti naujo turinio kalendorių Lietuviškos kalendros (1929 m. gavo pavadinimą Jagomasto lietuviškos kalendros), kuris tapo vieninteliu ir svarbiausiu pietinės Mažosios Lietuvos iki pat 1940 metų ėjusiu šios rūšies spaudiniu. Metiniuose kalendoriuose būdavo pasakojimų, apmąstymų, patarimų ir paveikslų. Kalendoriaus autorius domino etninė kultūra, buvo nuosekliai apžvelgiami tarptautiniai įvykiai, skelbiama Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos politinio gyvenimo informacija, taip pat buvo populiarinama vaikų literatūra: spausdinamos pasakos, pasakėčios, prozos vaizdeliai.

Lietuviškos kalendros : visai Prūsų Lietuvai (ir Klaipėdos kraštui) / pritinkančiai sutaisė E. Jagomastas. – Tilžė : sp. Lituania, 1924. – 1925. – 168 p.

LMAVB, VUB 1927, 1928, 1929 metai

Lietuviškos kalendros : visai Prūsų Lietuvai (ir Klaipėdos kraštui) / pritinkančiai sutaisė E. Jagomastas. – Tilžė : sp. Lituania, 1939. – 1940. – 143 p.

LMAVB, VUB 1927, 1928, 1929 metai

 

Lituania spausdino daug smulkiųjų spaudinių – lietuvių draugijų įstatų, narių bilietų, renginių programų, kvietimų, atsišaukimų, plakatų, skelbimų