Agnė Zemkajutė

Knygos muziejaus parodų kuratorė

Tel. +370 614 10805

El. paštas agne.zemkajute@mab.lt

Moksliniai interesai:

 • VIII–XIV a. rankraštinė Vakarų Europos knyga;
 • Skaitymas viduramžiais Vakarų Europoje;
 • Senųjų krikščioniškų knygų tekstilė;
 • Katalikiška senoji knyga Lietuvoje;
 • Inkunabulų tyrimai.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [R2a] Zemkajutė, Agnė (interviu, duodantis); Drungilienė, Gita (interviu, duodantis); Macevičius, Rimas (interviu, imantis). Kviečiame pasisvečiuoti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje // Marijos radijas. Radijas eina į svečius. 2023, birž. 9, 1 garso įrašas (43 min., 13 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.marijosradijas.lt/transliacijos/251301-2023-06-09-18-15-radijas-eina-i-svecius.html.> [žiūrėta 2024-02-26].
 
2022
1. [T2] Zemkajutė, Agnė. Losy ksiqiek w sytuacji wojen i okupacji: przypadek inkunabulow z Biblioteki im. Wroblewskich = Destinies of the books in the presence of wars and occupations: the case of the Wróblewski Library’s incunabula // „Explicitus est liber” : dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800 ₌ „Explicitus est liber” : the printing heritage until 1800. Krakow : Biblioteka Naukowa PAU i PAN, 2022. ISBN 9788376763491. P. 45. Prieiga per internetą: <http://biblioteka.pau.krakow.pl/explicitus-est-liber/ksiega-abstraktow> [žiūrėta 2023-03-15].
2. [R1a] Zemkajutė, Agnė. Destinies of the books in the presence of wars and occupations: the case of the Wróblewski Library’s incunabula : [pranešimo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Explicitus est liber”, 2022, lapkr. 17-18, Krokuva, vaizdo įrašas] // Konferencja „Explicitus est liber” 17.11.2022. Kraków : Biblioteka Naukowa PAU i PAN. 2022, 6:35:12-6:51:25. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=l4YAJRgfrhc> [žiūrėta 2023-03-15].
 
2021
1. [S2] Zemkajutė, Agnė. Šilku pasidabinusios: audinio panaudojimas senųjų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų įrišuose = Adorned in silk: the use of fabric in the bindings of the old books stored in Wroblewski Library at the Lithuanian Academy of Sciences // Acta Academiae artium Vilnensis: Materialus knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos = The material body of the book: between traditions and innovation. Vilnius. ISSN 1392-0316. 2021, t. 101/102, p. 147-172. DOI: 10.37522/aaav.101.2021.68. [Scopus] [CiteScore: 0,00; SNIP: 0,000; SJR: 0,100; Q4 (2021, Scopus Sources)]
2. [R2a] Zemkajutė, Agnė; Petrikaitė, Vika (operatorius). Per knygą į knygas. Apie Dantės „Komediją” ir vieną katalogo kortelę // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, lapkr. 14, 1 vaizdo įrašas (14 min., 46 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=y1TEXLfmPlY> [žiūrėta 2022-02-23].
3. [R2a] Zemkajutė, Agnė; Petrikaitė, Vika (operatorius). Per knygą į knygas: žvelgiant į XIV a. gradualą = Looking at the 14th Century Gradual // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, bal. 27, 1 vaizdo įrašas (14 min., 42 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=QwqSIiA69IE> [žiūrėta 2021-05-04].
 
2020
1. [Y7] Vaitkevičiūtė, Viktorija; Zemkajutė, Agnė. How provenance marks from Lithuanian incunabula are contributing to historical narrative // Printing R-Evolution and Society 1450-1500. Fifty Years that Changed Europe / edited by Cristina Dondi. Venezia : Edizioni Ca’ Foscari, 2020. ISBN 9788869693335. eISBN 9788869693328. P. 431-462. (Studi storia, ISSN 2610-9883, eISSN 2610-9107 ; 13). DOI: 10.30687/978-88-6969-332-8.
2. [T3] Zemkajutė, Agnė. Šilku pasidabinusios: audinio panaudojimas senųjų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų įrišuose // „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos” : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius. 2020, P. 5. Prieiga per internetą: <https://www.vda.lt/uploads/documents/files/Dail%C4%97tyros%20institutas/_tezes_LT.pdf> [žiūrėta 2023-08-24].
3. [R2a] Zemkajutė, Agnė. Apie inkunabulus (1 epizodas) // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2020, bal. 20, 1 garso įrašas (9 min., 53 sek.). Prieiga per internetą: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/lmavb/episodes/Ep–22—Apie-inkunabulus-1-epizodas-eddd59> [žiūrėta 2023-09-07].
4. [R2a] Zemkajutė, Agnė. Apie inkunabulus (2 epizodas) // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2020, geg. 4, 1 garso įrašas (10 min., 24 sek.). Prieiga per internetą: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/lmavb/episodes/Ep–23—Apie-inkunabulus-2-epizodas-eddh6d> [žiūrėta 2023-09-07].
5. [R2a] Zemkajutė, Agnė. Tarp įstatymo ir malonės. Apie trijų XVI a. biblijų antraštinius lapus // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2020, gruod. 17, 1 vaizdo įrašas (9 min., 54 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUQeH-nh9eA&t=11s> [žiūrėta 2023-09-11].
 
2012
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Verbiejūtė, Birutė (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Braziūnienė, Alma; Brenšteinas, Mykolas; Cicėnienė, Rima; Czyżewski, Krzystof J.; Dolinskas, Vydas; Dziewulski, Michał; Gaigalienė, Liuda; Gricius, Vytautas; Hordyński, Piotr; Janczyk, Agnieszka; Janisz, Monika; Janonienė, Rūta; Jedzinskaitė-Kuizinienė, Ieva; Kałamajska-Saeed, Maria; Katilienė, Irena; Kuczman, Kazimierz; Link-Lenczowska, Stanisława; Macuk, Andrej; Markauskaitė, Neringa; Martinaitienė, Gražina Marija; Męclewska, Marta; Miškinytė, Danutė; Musiał, Filip; Nowacki, Dariusz; Ochnio, Monika; Ozga, Magdalena; Palačionytė, Danguolė; Petrus, Anna; Petrus, Jerzy T.; Pister-Gainienė, Aleksandra; Piwocka, Magdalena; Rachuba, Andrzej; Radvilienė, Violeta; Rinkūnaitė, Aušra; Sliesoriūnas, Gintautas; Steponaitienė, Jolita; Szczecina-Berkan, Anna; Tarandaitė, Dalia; Valikonytė, Irena; Valužytė, Jūratė; Winiewicz-Wolska, Joanna; Zawadzki, Jarosław; Zemkajutė, Agnė. Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai : tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d., Vilniaus paveikslų galerija = Crosses stand for virtue, the Arrow for victory… The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė … [et al.] ; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French ; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis … [et al.]. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. 541, [3] p. ISBN 9786098061123.
 
2009
1. [S3] Zemkajutė, Agnė. Dėl liaudies giedojimo Žemaitijos bažnyčiose per Mišias: Juozapo Noreikos 1854 metų laiškas Motiejui Valančiui // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2009, [T.] 11, p. 359-395. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
 
2008
1. [S4] Zemkajutė, Agnė. Žmogaus santykis su Išganytoju Saliamono Slavočinskio giesmyne // Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Vilnius, 2008. ISBN 9789955868125. P. 77-85.
 
 • „Printing R-Evolution and Society 1450–1500. Fifty Years that Changed Europe“. 2018-09-19–21, Venecija, Palazzo Ducale (kartu su dr. V. Vaitkevičiūte-Verbickiene, VU).
 • Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“. 2020-05-7–8, Vilniaus dailės akademija.
 • Explicitus est liber: the heritage of printing until 1800“. 2022-11-17–18, Biblioteka naukowa PAU i PAN w Krakowie.
 • „Circa Missiones: Jesuit Understanding of Mission through the Centuries“. 2023-06-12–14, Lisabona, Brotéria.

Stažuotės:

Stažuotė Groningeno universiteto bibliotekos Specialiųjų kolekcijų skyriuje 2023 m. rugs. 30 – spalio 29 d.

Parodos:

 • „Išnykusios Vilniaus bažnyčios“ (su integruota mažąja paroda „Jogailos privilegija Vilniaus pilies bažnyčiai) Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje 2023 m. kovo 20 – bal. 26 d.
 • Reformacijai – 500“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2017 m., rengėja.
 • Reformacijai – 500: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų“ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2018 m., rengėja.
 • Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2018 m., rengėjos: Gita Drungilienė, Agnė Zemkajutė.
 • Didesnei Dievo garbei: 450 metų Jėzaus Draugijai Lietuvoje“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2018 m., rengėjos: Gita Drungilienė, Agnė Zemkajutė.
 • Apie šventąjį Jeronimą ir jo pasekėjus“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2020 m.; papildyta ir išplėsta virtuali paroda, rengta su dr. Skirmante Smilingyte-Žeimiene, 2021: http://eparodos.mab.lt/s/sventasis-jeronimas).
 • Nuo akmens iki kodekso. Įvairenybės iš knygos istorijų“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2022 m., rengėja.

Vaizdo ir garso įrašai: