Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka:tęstinis mokslo darbų leidinys2021, t. 10

ISSN 1648-9772

doi: 10.54506/LMAVB.2021.10

Redaktorių kolegija / Editorial board

Pratarmė (Daiva Narbutienė)
p. 7–8. PDF

Preface (Daiva Narbutienė)
p. 9–10. PDF 

Moksliniai straipsniai / Scientific articles

SIGITAS NARBUTAS. Jonas Karolis – Dievo Lietuvai duotas taleris / Jan Karol, ever great, a godsend to the state
p. 13–45. Straipsnio PDF

ARTŪRAS JUDŽENTIS. Baltramiejaus Vilento Enchiridionas (iki 1572, 1579): Tikėjimo išpažinimas / The Enchiridion of Baltramiejus Vilentas (before 1572, 1579): the Creed
p. 46–55.  Straipsnio PDF

НАДЕЖДА МОРОЗОВА. Издания «Апостола» Ивана Федорова, Петра Мстиславца и братьев Мамоничей в книжных собраниях Риги / Publications of the Apostolos by Ivan Fyodorov, Petr Mstislavets and the Mamonichy brothers in the book collections of Riga / Ivano Fiodorovo, Petro Mstislaveco ir brolių Mamoničių Apaštalo laidos Rygos knygų rinkiniuose
p. 56–68. Straipsnio PDF

ALMA BRAZIŪNIENĖ. Pranciškonų spaustuvės leidiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Publications from the Franciscan printing house at the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 69–86. Straipsnio PDF

RASA SPERSKIENĖ. Lietuvos prezidento institucijos istorijos atgarsiai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose / Echoes of the history of the Lithuanian Presidential Institution in documents held by the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 87–109. Straipsnio PDF

GIEDRĖ MIKNIENĖ, BIRUTĖ RAILIENĖ. Nacionalinė retrospektyvioji analizinė bibliografija – universalus mokslo ir kultūros istorijos šaltinis / National retrospective analytical bibliography as a universal source for history of science and culture
p. 110–124. Straipsnio PDF

MARIA CARMEN NADIA PETRE. National Retrospective Bibliography – a reflection of the Romanian cultural heritage / Nacionalinė retrospektyvioji bibliografija – Rumunijos kultūros paveldo atspindys
p. 125–132. Straipsnio PDF

Šaltinio publikacija / Source publication

KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Vieno lietuviško rankraštinio XIX a. antros pusės dokumento autorystės klausimu / On the authorship of a Lithuanian manuscript document from the second half of the 19th century
p. 135–142. Straipsnio PDF
LT

Iš Bibliotekos rinkinių / From the Libraryʼs collections

AIDA GRYBIENĖ. Dauginimo priemonėmis spausdinti periodiniai leidiniai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos fonde / Periodicals produced by duplicating machines and xerographic copiers in the Old Periodicals collection of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 145–171
PDF

Bibliopolio lobynas / Treasury of Bibliopolis

ANDRIUS JURKEVIČIUS. Žyrovičų evangelija – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI a. rankraštinis paminklas / The Zhyrovichy Gospel as a manuscript masterpiece of the 16th-century Grand Duchy of Lithuania
p. 175–181. Straipsnio PDF

ROLANDAS GUSTAITIS. Žemėlapio kelias: iš mūšio lauko į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką / The road of a map: from a battlefield to the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 182–188. Straipsnio PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2019–2020 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2019–2020

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 2019–2020 m. veikla / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2019–2020 (Leokadija Kairelienė)
p. 191–202. Straipsnio PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2019–2020 m. / Publications by staff members of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2019–2020 (Vaida Juodėnienė)
p. 203–219. PDF

2019–2020 m. Bibliotekos veiklos kronika / The chronicle of the Libraryʼs activities for 2019–2020 (Loreta Glebavičiūtė)
p. 220–231. PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2019–2020 m. žiniasklaidoje / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in the media in 2019–2020 (Vaida Juodėnienė)
p. 232–253. PDF

In memoriam: Adelė Ubeikaitė (Birutė Railienė)
p. 254–256. PDF

Atmena autoriams
p. 257–261. PDF

Instructions for authors
p. 262-266. PDF