Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka:tęstinis mokslo darbų leidinys2020, t. 9

ISSN 1648-9772

Redaktorių kolegija / Editorial board

Pratarmė

Preface

Moksliniai straipsniai / Scientific articles

ARTŪRAS JUDŽENTIS. Baltramiejaus Vilento Enchiridionas (iki 1572, 1579): dešimt Dievo įsakymų / The Enchiridion of Batramiejus Vilentas (before 1572, 1579): the Ten Commandments of God

INGRIDA PAJEDAITĖ. Antanina Sulistrovskytė-Sniadeckienė ir jos atvaizdai / Antanina Sulistrovskytė-Sniadeckienė and her portrait images

RŪTA SMAŽINIENĖ. Lietuvos kariuomenės bibliotekos (1921–1940) dokumentinis paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / The documentary heritage of the Library of the Lithuanian Armed Forces (1921–1940) in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

ALMA BRAZIŪNIENĖ. „Graži knyga yra neabejotinai meno kūrinys“: XXVII knygos mėgėjų leidybinė veikla (1930–1940) / “A beautiful book is, doubtless, a work of art”: the publishing activity of the XXVII Book Lovers’ Society (1930–1940)

EGLĖ PAŠKEVIČIŪTĖ-KUNDROTIENĖ. Jadvygos Juškytės (1869–1948) rankraštinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / The manuscript heritage of Jadvyga Juškytė (1869–1948) in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

GITA DRUNGILIENĖ. „Bibliotekai labai svarbu žinoti, ką jos skaitytojai pageidauja“: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 1950–1960 m. skaitytojų akimis / “For a library, knowing the wishes of its readers is of great importance”: the Library of the Lithuanian Academy of Sciences in the eyes of its readers in 1950–1960

RASA SPERSKIENĖ. Atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos atspindžiai Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos dokumentuose / Reflections of the reconstructed history of the Armed Forces of Lithuania in documents from the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

RIMA CICĖNIENĖ. LMAVB informacijos išteklių fondo valdymas: tradicija, ypatybės, problemos ir perspektyvos / Collection management in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences: traditions, features, problems and perspectives

Iš Bibliotekos rinkinių / From the Libraryʼs collections

DAIVA BANIULIENĖ. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos ediktų kolekcija / A collection of edicts in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2017–2018 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2017–2018

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 2017–2018 m. veikla / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2017–2018 (Leokadija Kairelienė)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2017–2018 m. / Publications by staff members of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017–2018 (Giedrė Miknienė)

2017–2018 m. Bibliotekos veiklos kronika / The chronicle of the Library’s activities for 2017–2018 (Loreta Glebavičiūtė)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2017–2018 m. žiniasklaidoje / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in the media in 2017–2018 (Giedrė Miknienė)

Atmena autoriams

Note for authors