Library Director

Dr. Sigitas Narbutas is a scholar in literary studies, book studies, and cultural history; translator, and bibliographer.

1971–1977: attended the Šiauliai 12th Secondary School

1977–1982: studied the Lithuanian language and literature (Department of Classical Philology) at the Faculty of Philology, Vilnius University

1992–1996: conducted his postdoctoral studies (Department of Classical Philology) at the Faculty of Philology, Vilnius University

1996: obtained his doctorate in humanities from Vilnius University

1982–1986: staff member at the Book Chamber of Lithuania

1986–2001: Assistant Professor, and from 1998 on, Associate Professor, at Vilnius University

1996–2000: Researcher at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore

2000–2010: Head of the Department of Early Literature at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore

from 2010 on: Director of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

1993, 1996: sabbaticals at Jagiellonian University in Cracow

1997, 1999: sabbaticals at the Institute of Literary Studies, Warsaw

2003: sabbatical at the Herzog August Library in Wolfenbüttel

2007, 2009: sabbaticals at Charles University in Prague

from 1998 on: member of the editorial board of the scientific serial “Senoji Lietuvos literatūra” (“Early Lithuanian Literature”)

from 1999 on:  member of the editorial board of the Lithuanian National Retrospective Bibliography

from 2003 on:  member of the editorial board of the book series “Viduramžių biblioteka” (“Medieval Library”)

from 2004 on: member of the Lithuanian Association of Literary Translators

from 2010 on:  member of the editorial board of the scientific serial “Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka“ (“The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences”); member of Association of Directors of Lithuanian Academic Libraries

2012–2017:  member of the State Commission for Lithuanian Language

from 2012 on:  member of the editorial board of the scientific serial “Folia bibliothecalia”

from 2013 on:  member of the editorial board of the scientific serial “Rocznik Biblioteki Narodowej; member of the council of the State Cinema Chronicle

2015‒2020: member of the research council and the attestation commission of the Lithuanian Culture Research Institute; member of the attestation commission of the Faculty of Philology, Vilnius University; member of the joint committee on master’s studies in communication sciences at the Faculty of Communication, Vilnius University

from 2015 on:  member of the editorial board of the scientific serial “Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos“ (“Problems of Language History and Dialectology”)

from 2019 on:  member of the Vilnius University Council; member of the editorial board of the scientific serial “Polish Libraries”

History of written culture in Lithuania; early Lithuanian literature; translation of classical, medieval, Baroque, and Enlightenment authors; theorical and practical aspects of books studies, library science and bibliography.

1997: tutorial “Lietuvos Renesanso literatūra“ (“Literature of the Lithuanian Renaissance”)

1998: monograph “Tradicija ir originalumas Jono Radvano “Radviliadoje“ (“Tradition and Originality in “The Radivilias“ by Joannes Radvanus”); the bibliographic index “XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas“ (“A List of the 17th Century Latin Books in Lithuania”) (co-authored with Daiva Narbutienė)

2000: study “Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų: XIII–XVIII a. LDK raštijos apžvalga“ (“From the Letters of Mindaugas to the Sermons of Karpavičius: an Overview of the 13th–18th Century Literature of the Grand Duchy of Lithuania”); also published in an English translation entitled: “The Mysterious Island:AReview of 13th–18th Century Literature of the Grand Duchy of Lithuania”

2002: bibliographic index “XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas“ (“A List of the 15th–16th Century Latin Books in Lithuania”) (co-authored with Daiva Narbutienė)

2006: study “Senosios Lietuvos raštija“ (“Literature of Ancient Lithuania”)

2009: monograph “Senasis Vilniaus universitetas, 1579–1832“ (“The Old Vilnius University, 1579–1832”) (co-authored with Rūta Janonienė)

2010: monograph “Senosios Lietuvos literatūra, 1253–1795“ (“The Literature of Ancient Lithuania”) (with other authors)

2012: information booklet “Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912‒2012“; also published in an English translation, “The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 1912‒2012”, and a Polish translation, “Biblioteka im. Wrόblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 1912‒2012“ (co-authored with Rima Cicėnienė and Leokadija Kairelienė)

2014: monograph “Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“ (“Kristijonas Donelaitis: The Cycle of Seasons and Writings”) (with other authors)

2017: monograph “Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai“ – 500“ (“The “Ruthenian Bible“ of Francysk Skaryna turns 500”) (with other authors)

Over 200 scientific, cultural and literary articles in scientific publications and periodicals of Lithuania, Poland, Belarus, Czech Republic, and Italy.

1985: “Varlių ir pelių karas“ (“The Battle of the Frogs and Mice“) (published standalone in 1997)

1988: Euripides, “Bakchantės“ (“The Bacchae”)

1989: Aristophanes, “Taika“ (“Peace”)

1991: Ekleziastas (Ecclesiastes) (first published in 1988); Jobo knyga (The Book of Job)

1995: “Anakreontiniai eilėraščiai“ (“Anacreontic Poems”)

1997: Ioannes Radvanus, “Radviliada“ (“The Radivilias”)

1998: Marcus Tullius Cicero, “Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę“ (“Dialogues on Old Age and on Friendship”) (first published in 1997)

1999: Paul Oderborn, “Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas“ (“Life of the Grand Duke of Muscovy Ivan Vasilyevich”)

2000: Solomon Rysiński, “Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko, Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius“ (“A Short History of the Great Deeds of His Illustrous Highness, Prince of Birże and Dubienka, Krzysztof Radziwiłł”)

2003: “Carmina Burana: vagantų poezija“ (“Carmina Burana: The poetry of vagants”)

2004: “Abeliaro ir Eloyzos laiškai“ (“The letters of Abelard and Héloïse”)

2006: Andreas Capellanus, “Meilės žiedas, arba Trys knygos apie meilę“ (“The Art of Courtly Love”)

2007: Nicolaus Hussovianus, “Raštai“ (“Writings”) (with other translators)

2008: Giacomo da Varazze, “Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai“ (“The Golden Legend or Lives of the Saints”) (with other authors)

2009: Joannes Radvanus, “Raštai“ (“Writings”)

2014: “Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai“ (“How the Jesuits Shortened Samogitian Miles. 1695 Prose Fragments of the Kražiai Manuscript”)

2015: Albertas Kojalavičius-Vijūkas, “Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“ (“The Nomenclator or The Holy Book of Names of Families and Coats of Arms of the Grand Duchy of Lithuania and its Provinces”)

1998: Prize of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

2007: Culture and Art Prize of the Government of the Republic of Lithuania for contributions to Lithuanian Culture and Art

2012: Decoration of Honor of the Republic of Poland “Meritorious to Polish Culture”

2013: Emblem of Honor of the Lithuanian Royal Union of Nobility “600 years of the Union of Horodło”

2017: Martynas Mažvydas Prize for contributions to Lithuania’s language, history of written culture, and book art

2019: Golden Medal of Merit of the Department of National Minorities under the Government of the Republic of Lithuania

2019: Golden Badge of the Lithuanian Genealogy and Heraldry Society