PAMOKSLŲ RINKINIAI

Krikščioniškoje Bažnyčioje pamokslas – svarbiausia pamaldų dalis. Pamokslu perteikiama Biblijos mintis. Taip klausytojas apmąsto savo nuodėmingumą, pasiruošia atgailai, sustiprina tikėjimą. Pamokslu paskelbiama Dievo šlovė.

Protestantiškose bažnyčiose pamokslo tarnystė įgavo naujų bruožų ir ypatingą dėmesį. Kai kuriose bažnyčiose sakykla buvo iškelta virš altoriaus, parodant, kad visa, kas vyksta krikščioniškose pamaldose, pašventinama ir įprasminama Dievo žodžiu.

Tačiau jau iki reformacijos buvo suvokta, jog žmogui, jo šeimai pamokslu stiprintis svarbu ne tik pamaldų metu, bet ir kasdienybėje, juolab tais sekmadieniais, kai dėl atstumų, ligų ar kitų priežasčių neįmanoma apsilankyti bažnyčioje.

Su reformacijos judėjimu toks supratimas buvo ypač sustiprintas, ir tiek liuteronai, tiek reformatai ėmė leisti pamokslų rinkinius žmonėms suprantama kalba. Tokie rinkiniai skyrėsi savo apimtimi ir paskirtimi. Vieni buvo skirti ištisiems liturginiams metams, kiti buvo koncentruoti į Kristaus kentėjimą, krikščionio etiką ir kt. Vieni rinkiniai pateikdavo pamokslus ir apmąstymus su nuoseklia argumentacija bei išsamiu doktrininiu mokymu, kiti – trumpesnius lengvesnio turinio pamąstymus.
 

Rankraštinės knygos Išguldimas evangelijų per visus metus, perrašytos 1573 m., faksimilinis leidimas (1965).
2 dalių postilė skirta evangelikų liuteronų kunigams. Pirminis postilės tekstas galėjo būti sukurtas 1563–1573 m.
Rankraštis saugomas Hercogo Augusto bibliotekoje Volfenbiutelyje (Vokietija). Todėl šis pamokslų rinkinio rankraštis dar vadinamas Volfenbiutelio postile.
LK-20/2-150

 

Bretkūnas, Jonas (1536–1602). Postilla, tatai esti Trumpas ir prastas ischguldimas euangeliu... – Karaliaucziuie : Jurgis Osterbergeras, 1591. – 2 d.; 8° (19 cm).
Pirmasis spausdintas lietuvių pamokslų rinkinys. Tai pusiau originalus veikalas, parašytas remiantis kitų teologų evangelijų tekstų komentarais ir paties autoriaus svarstymais. Ši dviejų dalių knyga (968 p.) – didžiausias XVI–XVII a. spaudinys lietuvių kalba.
LK-16/1

 

Dambrovskis, Samuelis (1577–1625). Postilla chrześcianska ... – Thoruń : nakładem Piotra Nonharta, 1620–1621. – 2 d.; 2° (30 cm).
P-17/2-231

 

Samuelis Dambrovskis (1577–1625) – Lietuvos ir Žemaitijos evangelikų liuteronų Bažnyčios superintendentas.