EVANGELIKAI REFORMATAI

Evangelikais reformatais Lietuvoje vadinami šveicariškosios reformacijos pasekėjai. Pagrindiniai teologai, kurių mokymo laikosi ev. reformatai, yra Ulrichas Zwinglis (1484–1531), Jeanas Calvinas (1509–1564), Johanas Bullingeris (1504–1575).

Lietuvoje šveicariškosios reformacijos pasekėjų veikla pasireiškė XVI a. 6-ame ir 7-ame dešimtmetyje. Pirmosios reformatų pamaldos Vilniuje įvyko 1553 m., o pirmasis sinodas – 1557 m. Lietuvos reformatų bažnyčia pasivadino „Unitas Lituaniae“.

Didžiausią įtaką reformatų tikėjimo puoselėjimui ir plitimui turėjo didikai Radvilos. Išskirtinis vaidmuo šioje veikloje teko Mikalojui Radvilai Juodajam. Be daugelio jo nuopelnų reformatų bažnyčiai, vertėtų paminėti vieną – jis 1558 m. savo lėšomis įkūrė spaustuvę Lietuvos Brastoje, kuri tapo pirmąja reformatų spaustuve. Kaip tik joje 1563 m. buvo išspausdinta vadinamoji Brastos Biblija – Biblijos vertimas į lenkų kalbą. Šios nuostabiai išleistos knygos egzempliorius yra eksponuojamas ir šioje parodoje.

Reformatai tiek Europoje, tiek Lietuvoje klojo demokratinės, apsišvietusios visuomenės pamatus. Daugelis kraštų, kur reformatai išliko dauguma, iki šių laikų pasižymi aukšta darbo etika, demokratijos puoselėjimu ir rimtu požiūriu į švietimą.

Pagrindiniai evangelikų reformatų išpažinimo raštai yra „Heidelbergo katekizmas“ ir „Šveicariškasis išpažinimas“.

Lietuvos evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai 1570 m. pasirašė Sandomiero susitarimą, kuriuo įsipareigojo gerbti vienas kito tikėjimą bei apeigas, reikalui esant, – keistis kunigais bei puoselėti tarpusavio paramą sunkiais laikais. Susitarimas galioja iki šių dienų.

 

Jeanas Calvinas (1509–1564), kalvinizmo ideologas. Gimė Prancūzijoje. Paryžiuje baigė teologijos ir teisės mokslus. M. Lutherio idėjų veikiamas, 1533 m. atsisakė katalikybės, tapo evangeliku. 1536 m. Bazelyje išleido Krikščionybės pagrindus (Institutio religionis Christianae). Nuo 1541 m. gyveno Ženevoje.
Balthasaro Jenicheno 1574 m. medžio raižinys (iliustracija iš I. Lukšaitės studijos Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje).

Calvin, Jean. Institutio Christianae religionis [Krikščionybės pagrindai]. – [Genua] : excudebat Robertus Stephanus, 1553. – [8], 224, [16] lap. : inic., sp. embl.; 2° (35 cm).
V-16/2-334