LMA Vrublevskių bibliotekos darbai2023, t. 12

ISSN 2783-7300
eISSN 2783-7297

doi: 10.54506/LMAVB.2023.12

Redaktorių kolegija / Editorial board

Pratarmė (Daiva Narbutienė)
p. 6–7. PDF

Preface (Daiva Narbutienė)
p. 8–9. PDF

Moksliniai straipsniai / Research articles

SIGITAS NARBUTAS. 350 metų herojinei poemai Viešpaties dešinės galybė / 350 Years of Heroic Poem Force of the Right Hand of the Lord
p. 11–56.  PDF

RASA SPERSKIENĖ. Lietuviškų organizacijų ir partijų Rusijoje 1917–1918 m. politinės veiklos reikšmę atskleidžiantys dokumentai LMA Vrublevskių bibliotekoje / Documents from the Holdings of the Wroblewski Library Reveal the Significance of Political Activity of Lithuanian Organizations and Parties in Russia (1917–1918)
p. 57–84.  PDF

DAIVA NARBUTIENĖ. Ivano Luckevičiaus gudų muziejaus bibliotekos senųjų knygų paveldas / The Heritage of Old Books from the Library of the Ivan Luckevich Belarusian Museum
p.  85–112.  PDF

Šaltinio publikacija / Source publication

IRENA KATILIENĖ, INA KAŽURO. 1774–1818 m. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno spaustuvės spaustuvininkų sąrašai ir sutartys / Registers and Contracts of the Vilnius Basilian Monastery Printing house, 1774–1818
p. 114–136.  PDF

Iš Bibliotekos rinkinių / From the Libraryʼs collections

ALMA BRAZIŪNIENĖ, KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Oto fon Mauderodės spaudiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje / Otto von Mauderode’s Publications in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 138–148.  PDF

Bibliopolio lobynas / Treasury of Bibliopolis

ALMA BRAZIŪNIENĖ. Panoraminis Vilniaus planas (1581) ir jo sekiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje / Panoramic Plan of Vilnius (1581) and its Derivatives in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 150–158.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2022 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2022

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos veikla 2022 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2022 (Leokadija Kairelienė)
p. 160–169.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2022 metai / Publications by staff members of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2022 (Vaida Juodėnienė)
p. 170–179.  PDF

2022 metų Bibliotekos veiklos kronika / The Chronicle of the Library Activities for 2022 (Loreta Glebavičiūtė)
p. 180–185.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2022 metų žiniasklaidoje / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in the Media, 2022 (Vaida Juodėnienė)
p. 186–197.  PDF

Atmena autoriams

Instructions for authors