Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

Bellum omnium contra omnes –
Visų karas prieš visus

14. Miechowita, Maciej (1456–1523). Chronica Polonoru[m]. – Impressum Cracovię : per Hieronymu[m] Vietore[m], Kalendis Dece[m]bris 1521. – [24], CCCLXXIX p. : frontisp., inic., iliustr. ; 2° (30 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Ad ... Sigismundum ... Poloniae regem magnum Lithvaniae ducem ... / Iodocus Ludovicus Decius.

Proveniencija: Coll. Cross // S.J. [įrašas]; Reparata Haec Chronica Anno Dni 1736 sub Rectoratu R.P. // Josephi Piotrowicz S.J. [įrašas]; Ex libris Casimiri Sacewicz[?] Ordinis Canonico // Regulaq. Bib. [...] Anno 1724. // Anno vero 1737 d. 10 Aug. Dono ab ARDno // Zukowski Parocho [...] [įrašas]; Bibliotecae Conventus Generalis Vilnensis Sancti Spiritus Ordinis Praedicatorum [EL]. – Įrišimas: medis, margintas popierius, rudos odos nugarėlė ir kampučiai.

RSS L-16/2-27

Svarbus Lietuvos istorijai lenkų kronikininko, geografo Motiejaus Miechovitos (Maciej z Miechówa, Miechowita) veikalas Lenkų kronika, lotynų kalba išleistas 1521 m. Krokuvoje, Hieronimo Wietoro spaustuvėje. Leidinyje taip pat poeto, humanisto, Katalikų Bažnyčios hierarcho Andrejaus Kžyckio (Andreas Cricius, Andrzej Krzycki, 1482–1537) eilės, karaliaus sekretoriaus Jodoko Liudviko Decijaus (Decius, apie 1485–1545) dedikacija Žygimantui Senajam, veikalo autoriaus laiškas A. Kžyckiui ir pratarmė į skaitytoją. Antraštiniame lape pavaizduotas šv. Stanislovas, knyga iliustruota Lenkijos ir Lietuvos valdovų portretais. Vienas kronikos skyrius (kn. 4, sk. 43) skirtas Žalgirio mūšiui aprašyti. Pirmoji atvarta su Trakų pilies apsiausties aprašymu, Jogailos portretu ir piršlybų su karaliene Jadvyga pasakojimu. Antroji atvarta su 1410 m. įvykių ir pasiruošimo Žalgirio mūšiui aprašymu.

 

 

15. Miechowita, Maciej (1456–1523). Descriptio Sarmatiarum Asianae et Europianae et eoru[m] quae in eis co[n]tinent. – Cracoviae : apud Johannem Haller, 1521. – [72] p. : frontisp., inic. ; 4° (19 cm).

Lotynų kalba.

Proveniencija: Monasterij Żyroviciensis [įrašas]. – Įrišimas: rusvas kartonas.

RSS L-16/33

M. Miechovitos Azijinės ir Europinės Sarmatijų ir to, kas jose yra, aprašymas, lotynų kalba išleistas Krokuvoje 1521 m. Atvartoje – totorių, gyvenančių prie Vilniaus, aprašymas.

 

16. Guagnini, Alessandro (1538–1614). Rerum Polonicarum tomi tres : quorum primus omnium Poloniae regum, a Lecho, primo gentis duce, ad Stephanum Bathoreum etiamnum regem, tum principum Lituaniae, chronologicam recensionem ac singulorum res gestas complectitur. Adiecta recens historiarum in nostram aetatem incidentium continua narratione ; II . Provinciarum, quae uno Sarmatiae Europeae nomine vulgo veniunt, chorographicam descriptionem continet ; III . Res singulariter a Polonis in Valachia gestas, orationes item et epistolas sceptri Polonici negocia concernentes habet / Alexandro Gvagnino, equite aurato peditumque praefecto authore. – Francofurti : excudebat Ioann. Wechelus, impensis Sigis. Feyerabendij, 1584. – [14], 367, 720 p. : inic., portr., vinj. ; 4° (17 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Epistola nuncupatoria ad … dn. Marcum Fuggerum … / Sigismundus Feyerabenius typographus ; Panegyricus, ad Stephanum I, Polonorum regem potentissimum, Christophori Warsevicii.

Proveniencija: Z księgozbióru Henryka hr. Platera [spaudas]; Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Marginalijos. – Įrišimas: pergamentas.

RSS L-16/35

Italų kronikininko Aleksandro Gvanjinio (Guagnini), tarnavusio LDK kariuomenėje, kompiliacinis, gausiai iliustruotas veikalas Lenkijos istorijos trys tomai, apimantis laikotarpį nuo Lecho iki Stepono Batoro valdymo imtinai, lotynų kalba išleistas Frankfurte 1584 m.

 

17. Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (1609–1677). Historiae Lituanae pars prior [-altera] / auctore p. Alberto Wiiuk Kojalowicz, Soc. Iesu s. th. d. – Dantisci ; Antverpiae : sumptibus Georgii Forsteri ; apud Jacobum Meursium, 1650-1669. – 2 t. ; 4° (20 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Casimiro Leoni Sapieha, Magni Ducatus Lituaniae procancellario …

Proveniencija: Prof. Max Perlbach. Berlin [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, pergamentas, auksintas įspaudas: BFVL, nugarėlėje užrašyta antraštė, kn. kraštai taškyti mėlynai; kartu įrišti abu t.

RSS L-17/99/1-2

 

Albertas Kojalavičius-Vijūkas gimė 1609 m. Kaune. Jėzuitas, teologas, filosofas, Vilniaus universiteto profesorius, istorikas ir heraldikos pradininkas Lietuvoje. Lotynų kalba parašė ir išspausdino pirmąją Lietuvos istoriją, kuri tapo svarbiausių žinių apie Lietuvą šaltiniu kitų kraštų istorikams ir geografams. Svarbiausias šaltinis A. Kojalavičiui buvo Motiejaus Strijkovskio lenkų kalba parašyta ir 1582 m. išleista Kronika. Be šios Kronikos dar naudojosi Petro Dusburgiečio kronika, Radvilų archyvo Nesvyžiuje dokumentais, Lietuvos metraščių išrašais. Istorijos dėstymą pateikė teminiu principu, periodizavo pagal valdovų valdymą. Buvo Liublino unijos šalininkas, bet tai netrukdė aukštinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valstybinės politikos. Šiuo savo darbu norėjo jauniems bajorams, studentams, universiteto profesoriams pateikti žinių apie tėvynės praeitį. Vertingiausia yra laikoma II -oji dalis, kurioje aprašyti 1387–1572 metų įvykiai. Tai, kas vyko XV a. antroje pusėje aptarta gana detaliai ir objektyviai.

A. Kojalavičiaus dviejų dalių Lietuvos istorija, lotynų kalba išleista Gdanske (1650 m.) ir Antverpene (1669 m.). Vokiečių istorikas A.L. Schlözeris perredagavo, sutrumpino A. Kojalavičiaus Lietuvos istoriją, išvertė į vokiečių kalbą ir 1785 m. išleido.

 

18. Mercator, Gerhardus (1512–1594). Atlas minor Gerardi Mercatoris / a J. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus. – Amsterodami : excusum in aedibus Jodoci Hondii : veneunt etiam apud Corneliu[m] Nicolai item apud Joannem Jansoniu[m] Arnhemi, 1610. – [2], 684, [4] p. : spalv. žml. – 18 x 22 cm.

Def.: trūksta antraštinio lapo. – Proveniencija: Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, pergamentas, rudos odos nugarėlė.

RSS K1-189

Flamandų kartografo Gerardo Merkatoriaus (Mercator) Mažasis atlasas, su lotyniškais šalių aprašymais, išleistas Amsterdame 1610 m. Jame yra Lietuvos XVI a. pabaigos žemėlapis bei Lietuvos ir Vilniaus aprašymas

 

19. Strijkovskis, Motiejus (apie 1547– apie 1590). Ktora przedtym nigdy światła nie widziała Kronika polska, litewska, żmodzka y wszystkiey Rusi kijowskiey, moskiewskiey, siewerskiey, wołynskiey, podolskiey, podgorskiey, etc. y rozmaite przypadki woienne y domowe, pruskich, mazowieckich, pomorskich, y inszych krain Krolestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyleglych : według istotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodow z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych … / przez Macieia Osostewiciusa Striykowskiego dostatecznie napisana, złożona, ... y nakładem nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki, aż do dzisieyszego roku 1582 ... – Drukowano w Krolewcu : u Jerzego Ostenbergera, 1582. – [42], 791, [18] p. : inic., portr., vinj. ; 2° (27 cm).

Lenkų k., dalis teksto lotynų k. – Dedik.: Ad ... Poloniae regem Stephanum Primum magnum ducem Lituaniae ... ; ... Georgio Radivilo ... Vilnensi episcopo ... ; Georgio, Simeoni, Alexandro Olelcoviciis ... ; Panom senatorom y wszystkiemu wobecz slawnie dzielnemu rycerstwu, ... ; Ad ... Melhiorem Dei gratia Samagitiae episcopum ..., Gedrotiorum ducem ...

Def.: antraštinis lapas ir dalis teksto perrašyti ranka. M. Stryjkovskio portr. perpieštas rudu rašalu. – Proveniencija: Беларускi музэй iм. Iвана Луцкевича (Nr. 12) [spaudas ir įrašas pieštuku]. – Įrišimas: medis, žaliai dažytas pergamentas, odos ir žalvario segtuvai; pirmajame kietviršyje įspausta ornamentuota ovali plokštelė su Dievo Motinos su kūdikiu atvaizdu, antrajame kietviršyje – tokia pati plokštelė su raidėmis: IHS.

RSS L-16/2-5

 

Istoriko, poeto Motiejaus Strijkovskio (Stryjkowski), 1565–1573 m. tarnavusio LDK kariuomenėje, lenkų kalba parašyta Kronika lenkų, lietuvių, žemaičių ir visos Rusios: Kijevo, Maskvos …, išleista Karaliaučiuje, Georgo Osterbergero spaustuvėje, 1582 m. Tai buvo pirmoji spausdinta Lietuvos istorija, kurioje proza ir eilėmis apžvelgiami įvykiai nuo seniausių laikų iki 1582 m. Veikale eilėmis „Apie šlovingą karą ir sėkmingą Jogailos ir Vytauto mūšį su Prūsų kryžiuočiais ir Vokiečių imperijos kunigaikščiais 1410 m.“ apdainuotas Žalgirio mūšis.

 

20. Hochmeister Chronik ... : [ Vėlesnioji Vokiečių ordino didžiųjų magistrų kronika. XV a. pab.]. – 297 lap. : spalv. herbai ; 29 x 20 cm. Rankraštinė knyga. – Senoji vokiečių k.

Įrišimas: kartonas, dekoruotas popierius, rudos odos nugarėlė su auksuotu įrašu: Hochmeister Chronik., knygrišio spaudas: C.H. Munch Buchbinder Meister in Konigsberg.

RS F15-1

Vienas iš variantų rankraštinės XV a. pab. vadinamosios Vėlesniosios Vokiečių ordino didžiųjų magistrų kronikos. Atverstame puslapyje minimi 1255 m. įvykiai, Mindaugas ir Lietuva.

 

21. Der Preussen Chroni[c]a : von dem 573 Jahre bis auff das 1512, in welcher alle Hohemeyster mit ihrenn furnembsten kriegenn handlungen und thaten bis auff den itzigen Landesfurste ertzelet werden mit erbauung aller Stete und Schlosser im Lande. Angefangen den 7 Septembris und volendet den 9 Oktob. Geschriben durch mich Johannem Brandt Regiomontanum Anno Domini 1561. – 242 lap. : spalv. herbai ; 30 x 20,5 cm.

Rankraštinė knyga. – Senoji vokiečių k.

Prov.: Michael Ruprechten gehörende Anno 1620 [įrašas] ; Msc. B. 9. Fol. [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, dekoruotas popierius, rudos
odos nugarėlė su ornamentiniais įspaudais ir kn. kampučiais.

RS F15-4

Rankraštinė, 1561 m. Karaliaučiuje išleista Prūsų kronika su Vokiečių ordino magistrų herbais.

 

22. Malborg [Marienburg] nad rzeką Nogat // Orda, Napoleon (1807–1883). Album widoków historycznych Polski :  poswięcony rodakom / zrysowany z natury przez Napoleona Ordę. – Warszawa, 1873–1883.

RSS A.8105

Marienburgas. Iš Napoleono Ordos piešinių albumo, išleisto Varšuvoje 1873–1883 m.

 

23. Guagnini, Alessandro (1538–1614). Sarmatiae Europeae descriptio, quae Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Massoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur / Alexandri Gvagnini Veronensis, equitis aurati, peditumque praefecti. Cui suplementi loco, ex quae gesta sunt superiori anno inter serenissimum regem Poloniae et magnum ducem Moschoviae breviter adiecta sunt, item genealogia regum Polonorum. – Spirae : apud Bernardum Albinum, 1581. – [4], 119, [7] lap. : herbai, inic., portr., sp. embl., vinj. ; 2° (31 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... principi Stephano ... Poloniae regi, magno duci Lituaniae ...

Proveniencija: V.Weresczynski [įrašas]; Matteiae Switalski, Anno Dni 1641 [įrašas]; Dar Komitetu T.P.N. im. Wróbl. 1933 [?] [įrašas]; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: žaliai dažytas pergamentas.

RSS L-16/2-6

A. Gvanjinio Europinės Sarmatijos aprašymas, lotynų kalba išleistas Spiroje 1581 m. Autorius daugiausia naudojosi Lietuvos istoriko M. Strijkovskio kronika.

 

24. Bielski, Marcin (1495–1575). Kronika Polska Marcina Bielskiego. – Nowo przez Joach. Bielskiego syna iego wydana. – W Krakowie : w drukarni Jakuba Siebeneychera, 1597. – 794, [10] p. : herbai, iliustr., inic., portr., vinj. ; 2° (27 cm).

Lenkų k., dalis teksto lotynų k. – Dedik.: ... Zygmuntowi Trzeciemu ...

Def.: trūksta antraštinio lapo. – Marginalijos lenkų k. – Įrišimas: kartonas, žaliai margintas popierius, drobės nugarėlė.

RSS XVI/2–45

 

Lenkų istoriografo Martyno Bielskio Lenkijos kronika, jo sūnaus Joachimo Bielskio (apie 1540–1599) parengta ir išleista Krokuvoje, Jokūbo Siebeneicherio spaustuvėje, 1597 m. Joje pateikiama ir LDK istorijos apžvalga. Knyga iliustruota medžio raižiniais (Lenkijos ir Lietuvos žemių bei didikų herbai, valdovų portretai, mūšių vaizdai). Viename iš jų – Žalgirio mūšio scena su fone matoma Marienburgo pilimi.

 

25. [Vėlesnioji didžiųjų magistrų kronika. XVI a.]. – 466 lap., 32 įterptiniai lap. : spalv. portr., herbai ; 33 x 22 cm.

Rankraštinė knyga. – Vokiečių k., dalis teksto lotynų k.

Proveniencija: Msc. A. 2. Fol. [lipdė] ; Staatsarchiv // Königsberg [spaudas]. – Marginalija: Nescire quid antequam natus sis acciderit, idest semper esse puerum. Cic.: Orat. – Įrišimas: kartonas, ruda oda su ornamentiniais ir linijiniais įspaudais.

RS F15-5

Atvartose – Vokiečių ordino magistrai: Konradas von Jungingenas ir Žalgirio mūšyje žuvęs Ulrichas von Jungingenas.

 

26. Popiel, Tadeusz, Rozwadowski, Zygmunt. Diorama Grunwaldu (fragment) / T. Popiela i Z. Rozwadowskiego. – [Kraków : nakł. T. Popiela i Z. Rozwadowskiego, 1910]. – 1 atvirukas. – 9,1 x 14 cm.

Paveikslo reprodukcija.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka 54. Nr. 95 [...] [spaudas].

RSS Atv. – 104/2230

Žalgirio panoramos fragmentas. Atvirukas, išleistas Krokuvoje 1910 m., minint Žalgirio mūšio 500-ąsias metines.

 

27. Sztandar y krzyżazkie, zdobyte pod Grunwaldem 15 lipca 1410. Rycerzy z Szwajcaryi ; Kazimierza księcia szcecinskiego ; Rycerzy z Westfalii ; Komtura Starodworu ; Komtura Bałgi ; Miasta Barsztyna. – Lwów : nakł. S. W. Niemojowski, 1911. – 1 atvirukas. – 9 x 13,9 cm.

Proveniencija: Kolekcionieriaus K. Cerpinskio dovana, 1962 m. [spaudas].

RSS Atv. – 104/2201

Kryžiuočių vėliavos, atimtos per Žalgirio mūšį 1410 liepos 15 d. Atvirukas, išleistas Lvove 1911 m.

  

28. Aschenbrenner, Heinrich. Władysław Jagiełło. Król polski, Wielki Książe Litewski : [litografija] / rys. Lesser, A. – [Warszawa : lit. A. Dzwonkowski, XIX a.]. – 1 lap. – 12,5 x 16 ; 20 x 28,5 cm.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka 17. Nr. 2489 [spaudas].

RSS Lenk1/2.1.101

XIX a. vidurio litografija Vladislovas Jogaila (pagal dailininko A. Lessero piešinį). Išleista Varšuvoje XIX a. pab.

29. Wrankmore, W. E. Witold W.X.L. : z obrazu oryginalnego starożytnego w Nieświżu : [ofortas] / rys. Jan Hesse. – [Wilno] : wydał Adam Zawadzki, [XIX a. I pusė]. – 1 lap. – 17,5 x 10,5 ; 25 x 16,7 cm.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka V. Nr. 274 [...] [spaudas].

RSS G3-405(6)

Vytauto portretas, pieštas iš Nesvyžiuje buvusio originalaus  paveikslo. Ofortas, išleistas Vilniuje, A. Zavadzkio spaustuvėje, XIX a. 

30. [Vokiečių ordino didžiųjų magistrų, komtūrų ir kitų pareigūnų sąrašai. XVIII a. pab.]. – 84 lap. ; 33,5 x 20,5 cm.

Rankraštinė knyga. – Vokiečių k.

Proveniencija: Msc. B. 12. Fol. [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, rausvas popierius, rudos odos nugarėlė.

RS F15-38

Atvartoje – XV a. pareigūnų sąrašas.

 

 31. Curaeus, Joachim (1532–1573). Gentis Silesiae Annales complectentes historiam de origine, propagatione et migrationibus gentis & recitationem praecipuorum eventuum, qui in ecclesia & republica usque ad necem Ludovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt : contexti ex antiquitate sacra et ethnica, et ex scriptis recentioribus / a Ioachimo Cureo Freistadiensi, philosopho et medico in inclyta urbe Glogoviensi. – Witebergae : excudebat Iohannes Crato, 1571. – [12], 394, [34] p. : herbas, iliustr., inic. ; 2° (32 cm).

Lotynų k., dalis teksto sen. graikų k. – Dedik.: Ad ... Romanorum imperatorem Maximilianum II Augustum ... – Kolofonas.

Proveniencija: Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Įrišimas: žalsvas audinys, nugarėlėje įspausta antraštė.

RSS XVI/2-15

Lenkų istoriko, gydytojo, F. Melanchtono mokinio Joachimo Kurėjaus (Curaeus) Silezijos metraštis, lotynų kalba išleistas Vitenberge 1571 m. Atvartoje – pasakojimas apie Žalgirio mūšį, nors Žalgirio pavadinimas ir neminimas, tačiau minima mūšio data – 1410 m. liepos 15.

 

 

32. Руская лтопись по Никонову списку: изданная подь смотрнïемь Императорской Академïи Наукь. Въ Санктпетербург : при Императорской Академiи Наукъ, 1767–1792. – Ч. 1–8. – Часть 5 : съ 1407 по 1462 года. – 1789. – 290 p. ; 4° (26 cm).

Rusų k.

Proveniencija: Biblioteka Ordynacyi Birżańskiei [EL] ; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: margintas kartonas, odos nugarėlė ir kampučiai, nugarėlėje ornamentiniai įspaudai, raudonai ir žaliai dažytuose rėmeliuose įspausta antraštė ir dalys: V, VI; įrišta su d. 6.

RSS R-18/102/5-6

XVI a. Rusų metraščių sąvadas, kurio vienas nuorašų priklausė Rusijos patriarchui Nikonui, todėl vadinamas Nikono arba Patriarcho metraščiu, išleistas Sankt Peterburge 1767–1792 m. (8 dalys). Manoma, kad svarbiausia sąvado dalis sudaryta 1539–1542 m. Maskvos metropolito Danijilo knygų rašymo dirbtuvėje. Metraščių sąvadas yra daugybės istorinių šaltinių, tarp jų ir neišlikusių, kompiliacija. Metraštyje yra duomenų apie LDK santykius su rusėnais. Pilno rusų metraščių rinkinio leidimą kuravo Rusijos mokslų akademija. Eksponuojamoje penktoje dalyje, išleistoje 1789 m., aprašomi 1407–1462 m. įvykiai. Atvartoje – Žalgirio mūšio aprašymas. Žalgiris čia vadinamas Dubrovna.

 

 33. Neugebauer, Salomon (m. 1615). Historiae rerum Polonicarum  libri quinque : quibus praeter religionis situm, qualitatem et terminos, gentis Polonicae originem, linguam, mores, consuetudines, caeteraque quae eo pertinent, ea quae a primis regni incunabulis, observato legitimo ducum, principum & regum ordine, huc usque in regno isto gesta sunt, dilucide & fuse describuntur / auctore Salomone Neugebauero de Codano Borusso . – Francofurti : typis Wechelianis, sumptibus heredum Ioannis Aubrii, 1611. – [8], 322, [18] p. : inic., signetas, vinj. ; 4° (24 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Sum Friderici Hrabe d. 10 Dec. 1722 [įrašas]. Greičiausiai knyga priklausė Prūsijos valstybės archyvui Karaliaučiuje. – Įrišimas: pergamentas, ant nugarėlės užklijuotas numeris 182, pažymėtas formatas 4°.

RSS V-17/1-16

 

Salomonas Neugebaueris buvo prūsų istorikas, kurį laiką gyvenęs Lenkijoje ir Rusijoje. Jis parašė vieną pirmųjų išsamią Lenkijos istoriją, išleistą Frankfurte 1611 m. Joje pateikė smulkų įvykių aprašymą iki pat karaliaus Kazimiero IV (valdė 1447–1492) mirties. Galime suskaičiuoti užfiksuotą ne vieną lietuvių karinį žygį į Lenkiją – lietuviai minimi kaip grobikai, padarydavę daug nuostolių. Išsamus Žalgirio mūšio ir Marienburgo pilies apsiausties aprašymas, p. 250–256.

Atvartoje – lietuvių karo žygis į Lenkiją didelio potvynio metu, 1253 m.

 

34. Pufendorf, Samuel, Freiherr von (1632–1694). Samuelis liberi  baronis de Pufendorf De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege gestis commentariorum libri septem : elegantissimis tabulis aeneis exornati cum triplice indice. – Norimbergae : sumptibus Christophori Riepelii, literis Bielingianis, 1729. – [8], 626, 53, [11] p. : iliustr., inic., portr., vinj. ; 2° (37 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Carolo XI Svecorum, Gothorum, Vandalorumque regi... / Vidua L.B. a Pufendorf.

Proveniencija: Biblioteka Ordynacyi Birżańskiei [EL] ; Bibljoteka im. Wróblewskich w Wilnie [lipdė]. – Įrišimas: ruda oda su auksuotais ornamentiniais įspaudais, nugarėlėje įspausta antraštė ir autorius.

RSS XVIII/2-72

 

Vokiečių istoriko ir teisininko, Švedijos karaliaus istoriografo veikalas Komentarai apie Švedijos karaliaus Karolio Gustavo žygius. Išleista Niurnberge 1729 m. S. Pufendorfas buvo Heidelbergo ir Lundo universitetų profesorius, kurį laiką gyveno Stokholme, dirbo diplomatu. Būdamas Švedijos karaliaus istoriografu galėjo remtis karaliaus archyvo šaltiniais. Išsamiai aprašo 1655 m. sutartį su Jonušu Radvila, Lietuvos kariuomenės pasidavimą švedams, Olivos taikos sutarties įgyvendinimo priemones. Šis S. Pufendorfo veikalas sulaukė didelio dėmesio, buvo išleistas ne tik lotynų kalba, bet išverstas į vokiečių ir kitas kalbas.

 

35. Joannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae ... Universis et singulis militum ductoribus, equitumq[ue] ac peditum praefectis, tribunis, centurionibus, ac aliis quibuscunq[ue] in militia nostra Regni et Magni Ducatus Lithuaniae stipendia merentibus ... Expositum est nobis ... quomodo subditi Ducatus Prussiae multas plane ac intolerabiles a militibus undequaq[ue] per Ducatum Prussiae transeuntibus perferant iniurias ... Quod nos acerbiore ferentes animo ... mandamus, quatenus omnem operam adhibeant, ne per ditiones Ducatus Prussiae collectas legiones vel centurias ad castra tam Regni, quam Magni Ducatus Lithuaniae traducant ... ut commilitones in officio retenti, non tantum a violentia et rapinis aliisque injuriis abstineant ... – Datae Varsaviae, die ultima mensis Augusti, anno Domini M.DC.LII. Regnorum nostrorum Poloniae IV. Sueciae vero V. anno. – 1 lap.

Lotynų k.

RS F15-158

Karaliaus Jono Kazimiero ediktas, įpareigojantis Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenių vadus, karių vyresniuosius užtikrinti Prūsijos Kunigaikštystės gyventojų apsaugą nuo kariuomenės plėšikavimo ir smurto bei teisingai atlyginti už maistą ir pašarą. Paskelbtas Varšuvoje, 1652 m. rugpjūčio 31 d.

 

36. La Curlande Duché et Semigalle autrefois de la Livonie. La Samogitie Duché et Lituanie : [1:800 000] / par le Sanson d’Abbeville. – A Paris : chez l’auteur, 1659. – 1 žml. lap. : spalv. ; 42 x 54 (43 x 57) cm.

Prancūzų k.

RSS K-850

Kuršas, Žiemgala, Žemaitija. Žemėlapis su pažymėtomis mūšių vietomis. Išleista Paryžiuje 1659 m.