Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS)

Projektas: „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS)

Projekto laikas: 30 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos (sutartis pasirašyta 2010 vasario 3d.)

Projekto esmė: Šiuo metu Lietuvoje sukurtos visos būtinos sąlygos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio ilgalaikio saugojimo ir sklaidos plėtrai, nes įgyvendinus projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“ buvo sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus, vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt. Sukurtos integralios virtualios sistemos duomenų banke šiuo metu jau yra per 3.000.000 puslapių itin didelę vertę turinčių senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnyčių metrikų. Įgyvendinus šį projektą bus: padidintas projekte dalyvaujančių partnerių skaičius; tęsiami skaitmeninimo darbai: planuojama suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą epaveldas.lt 2.295.506 puslapių archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų; 17.000 LDM saugomų vaizdų bei 130.000 LNB saugomų plokštelių (71.580 min. garso įrašų); plėtojamos elektroninės paslaugos.

Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir įgyvendinus šį projektą bus išspręstos šios problemos:

 • atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai bus perkelti į elektroninę erdvę taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
 • užtikrinamas informacijos išsaugojimas bei didesnis prieinamumas;
 • padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
 • realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Projekto tikslai:

užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą (toliau – VEPS).

Projekto uždaviniai:

 • plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius;
 • plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą;
 • užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.

LMA Vrublevskių biblioteka įsipareigojo suskaitmeninti 9002 objektus:

 • 4125 periodinių leidinių, išleistų baltarusių kalba Vilniuje ir Kaune, numerius (194 pav.);
 • 4520 rankraščių (F43 Vilniaus kapitulos fondas);
 • 117 lietuviškų knygų;
 • 70 ediktų;
 • 55 lituanines knygas;
 • 115 kartografinių leidinių.