Naudojimosi Biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
direktoriaus dr. Sigito Narbuto
2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-11

NAUDOJIMOSI LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 I. BENDROS NUOSTATOS

1. Biblioteka veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais Lietuvos standartais, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, Bibliotekos nuostatais ir šiomis  taisyklėmis.

2. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (toliau Biblioteka) turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 metų, užsienio šalių piliečiai, įstaigos, organizacijos.

3. Biblioteka kiekvienam vartotojui užtikrina išsamią informaciją apie dokumentus, neatsižvelgdama į jų prieinamumą bei autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę, ideologinę, religinę ar kitokią orientaciją.

4. Nesant Bibliotekoje reikiamo leidinio, Biblioteka suteikia vartotojui galimybę pasiskolinti jį iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų.

5. Bibliotekos fondai yra Lietuvos bibliotekų fondo sudėtinė dalis ir saugomi valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Fondų apskaitos, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos standartai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vidaus tvarkos dokumentai.

6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

II. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA IR APTARNAVIMO TVARKA

7. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos paslaugomis gali naudotis tik registruoti vartotojai.

8. Registracija:

8.1. vartotojai registruojami Kontrolės poste, pateikę pasą arba asmens tapatybės kortelę bei savo nuotrauką ir užpildę skaitytojo knygelę;

8.2. susipažinus su Naudojimosi biblioteka ir Naudojimosi kompiuteriais taisyklėmis bei užpildžius skaitytojo registracijos kortelę, vartotojams išduodami nemokami skaitytojo bilietai;

8.3. skaitytojo bilietas galioja penkerius metus nuo išdavimo datos ir gali būti pratęstas neribotą laiką;

8.4. skaitytojo asmens duomenų saugojimo laikas sutampa su bilieto galiojimo laiku;

8.5. bilieto galiojimo laiką galima pratęsti atvykus į biblioteką. Metus nepratęsusiems bilieto galiojimo termino, bet pageidaujantiems naudotis biblioteka, išduodamas naujas skaitytojo bilietas;

8.6. vartotojai, pametę skaitytojo bilietą, turi apie tai pranešti Fondų saugojimo ir aptarnavimo skyriaus vedėjui. Pakartotinis bilietas išduodamas, sumokėjus 3.00 €;

8.7. kiekvienais metais apsilankiusiems bibliotekoje vartotojams privalu patikslinti asmens duomenis.

8.8. Norėdami naudotis Bibliotekos paslaugomis, vartotojai privalo laikytis Naudojimosi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka taisyklių. Atėję į Biblioteką, jie turi pateikti skaitytojo bilietą.

9. Visi vartotojai, išskyrus 10 punkte nurodytus asmenis, spaudiniais ir kitais dokumentais gali naudotis tik vietoje.

10. Abonementu naudotis turi teisę Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai (akademikai), nariai korespondentai, nariai ekspertai, kiti Lietuvos mokslų akademijos darbuotojai,  Gamtos tyrimų centro, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Inovatyviosios medicinos centro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro,  taip pat Lietuvos kultūros tyrimų, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos energetikos, Lietuvos istorijos, Vilniaus universiteto Biochemijos, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutų darbuotojai, Lietuvos mokslo ar pedagoginių įstaigų mokslo darbuotojai bei pedagogai, kiti bibliotekos direktoriaus leidimą gavę vartotojai bei Bibliotekos darbuotojai.

11. Abonemente vartotojui į namus išduodama iki 20 knygų. Biblioteka pasilieka teisę riboti didelę paklausą turinčių leidinių išdavimo skaičių vienam vartotojui.

12. Dokumentų skolinimas:

12.1. dokumentai skolinami pagal Bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą arba pateikus užpildytą užsakymo lapelį;

12.2. įvykdžius elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą, vartotojui į elektroninį paštą išsiunčiamas pranešimas „Užsakymas įvykdytas“;

12.3. įvykdytas užsakymas vartotojui saugomas 3 dienas; nepaėmus dokumento, jis grąžinamas į saugyklą arba perduodamas kitam jo laukiančiam vartotojui;

12.4. užsakytus dokumentus pasiima asmeniškai patys vartotojai, pateikę skaitytojo bilietą. Išimtis taikoma neįgaliems asmenims. Jiems knygas gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą ir neįgaliojo skaitytojo bilietą;

12.5. dokumentai skolinami laikotarpiui nuo vienos dienos iki mėnesio, atsižvelgiant į jų paklausą, esamą egzempliorių skaičių bei skaitytojų grupės teises;

12.6. pasibaigus dokumento skolinimo terminui, vartotojui į elektroninį paštą išsiunčiamas priminimas arba paraginimas dokumentą grąžinti;

12.7. vartotojams skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius.

13. Informaciją apie naudojimosi leidiniu laiką vartotojai elektroniniame formuliare privalo pasitikrinti patys ir, jei reikia, jį pratęsti. Pratęsti naudojimosi laiko negalima tuomet, kai leidinys yra užsakytas kito vartotojo.

14. Dokumentai grąžinami į tą Bibliotekos padalinį, kuriame jie buvo išduoti.

15. Į namus neskolinami šie dokumentai: periodiniai, tęstiniai, informaciniai leidiniai, enciklopedijos, elektroniniai dokumentai, per tarpbibliotekinį abonementą gauti dokumentai, knygos, išleistos iki 1940 m., labai paklausūs ir ypač vertingi dokumentai. Naudojimąsi retais bei rankraštiniais dokumentais nustato Naudojimosi retais spaudiniais bei Naudojimosi rankraštiniais dokumentais taisyklės.

16. Paimdami dokumentą, vartotojai pasirašo užsakymo lapelyje. Šis lapelis saugomas skaitytojo knygelėje ir yra dokumentas, liudijantis apie leidinio gavimą.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Vartotojai turi teisę:

17.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos fondus ir jos teikiamas paslaugas;

17.2. apsilankę Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis pateikti užklausą informacijai gauti;

17.3. naudotis visomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

17.4. nustatyta tvarka skolintis iš Bibliotekos fondų dokumentus į namus arba naudotis jais vietoje;

17.5. nustatyta tvarka pratęsti pasiskolintų dokumentų grąžinimo laiką, rezervuoti naujus ar kitiems vartotojams išduotus dokumentus;

17.6. naudotis Bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais ištekliais;

17.7. pageidaujamus dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, nustatyta tvarka per tarpbibliotekinį abonementą užsakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų;

17.8. nustatyta tvarka naudotis kompiuterizuotomis Bibliotekos darbo vietomis ir interneto prieiga, naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais (specializuotose skaityklose šios paslaugos suteikiamos tik vartotojams, atliekantiems mokslinę paiešką);

17.9. lankytis Bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

17.10. Bibliotekoje nustatyta tvarka kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus; laikantis Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų įrašyti informaciją į elektronines laikmenas;

17.11. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą, žodžiu ar raštu, apie Bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;

17.12. būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą;

17.13. reikalauti patikslinti savo asmens duomenis;

17.14. atsisakyti Bibliotekos paslaugų ir reikalauti panaikinti savo asmens duomenis.

18. Vartotojai privalo:

18.1. atėję į Biblioteką, pateikti skaitytojo bilietą;

18.2. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus;

18.3. nustatytu laiku grąžinti paimtus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais laiką;

18.4. pasinaudoję atvirų fondų skaityklų dokumentais, juos palikti ant stalo ar knygų vežimėlyje;

18.5. įsijungus knygų apsaugos sistemai, parodyti asmeninius daiktus darbuotojui;

18.6. laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių, pagarbiai elgtis kitų vartotojų ir Bibliotekos darbuotojų atžvilgiu;

18.7. viršutinius drabužius ir asmeninius daiktus palikti drabužinėje, nesinešti į skaityklas krepšių, kuprinių ir rankinių, o darbui reikalingus daiktus įsinešti permatomuose maišeliuose.

19. Vartotojams draudžiama:

19.1. išnešti iš Bibliotekos dokumentus, jei jų išdavimas neužfiksuotas informacinėje sistemoje;

19.2. ardyti katalogus, išiminėti iš katalogo dėžučių korteles;

19.3. keisti dokumentų išdėstymo tvarką atvirų fondų skaityklose ar nešti juos į kitas skaityklas be darbuotojo leidimo;

19.4. Bibliotekos kompiuteriuose diegti atsineštą arba iš interneto atsisiųstą programinę įrangą;

19.5. valgyti, triukšmauti, naudotis mobiliojo ryšio telefonais Bibliotekos skaityklose;

19.6. skelbti informaciją Bibliotekos informaciniame stende, nesuderinus su atsakingais Bibliotekos darbuotojais;

19.7. vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine Bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitingus, susirinkimus, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes ir pan.).

20. Vartotojų atsakomybė:

20.1. gavę leidinį, vartotojai patikrina, ar nėra defektų, ir apie pastebėtus trūkumus praneša bibliotekininkui. To nepadarius, už spaudinio sugadinimą atsako paskutinis juo naudojęsis vartotojas;

20.2. praradę ar nepataisomai sugadinę Bibliotekos knygą ar kitą dokumentą, vartotojai privalo jį pakeisti kitu tokiu pat arba Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti Komplektavimo komisijos nustatytą rinkos vertę, neviršijant dešimteriopos jo rinkos kainos. Knygos su kitų bibliotekų spaudais vietoj pamestųjų nepriimamos;

20.3. vartotojai, praradę skaitytojo bilietą ir nepranešę apie tai Bibliotekai, atsako už visus veiksmus, padarytus naudojantis šiuo dokumentu.

IV. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJų PAREIGOS IR TEISĖS

21. Bibliotekos darbuotojų atsakomybė:

2.1. informuoti vartotojus apie Bibliotekos leidinių ir kitų dokumentų fondus ir teikiamas paslaugas;

21.2. užtikrinti galimybę naudotis Bibliotekos fondais;

21.3. gerinti vartotojų aptarnavimo organizavimą ir kultūrą;

21.4. užtikrinti kultūringą, lygių galimybių ir teisingumo principus atitinkantį vartotojų aptarnavimą;

21.5. laikytis konfidencialumo principo ir neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su asmens duomenimis trečiosioms šalims.

22. Bibliotekos darbuotojai turi teisę:

22.1. reikalauti, kad vartotojai laikytųsi naudojimosi Biblioteka taisyklių;

22.2. registruojant ar perregistruojant vartotojus, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojų asmens duomenis;

22.3. nustatyti vartotojams skolinamų dokumentų skaičių ir grąžinimo terminus;

22.4. neskolinti kitų dokumentų, kol vartotojas negrąžino dokumentų, kurių grąžinimo terminas pasibaigęs;

22.5. teikti mokamas paslaugas pagal LR kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus patvirtintus įkainius;

22.6. paskutinį mėnesio trečiadienį neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti bibliotekos informacinės sistemos duomenų atnaujinimui, patalpų ir fondų valymui, atvirų fondų patikrai, kitiems Bibliotekos darbams;

22.7. vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Bibliotekos nustatytą tvarką ir taisykles, atimti teisę laikinai arba visam laikui naudotis Biblioteka;

22.8. prireikus pildyti ir keisti šias taisykles.