Naudojimosi Biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
direktoriaus dr. Sigito Narbuto
2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-61

 

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Biblioteka veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais Lietuvos standartais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis  taisyklėmis.
2. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (toliau Biblioteka)  turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 metų, užsienio šalių piliečiai, įstaigos, organizacijos. 
3. Biblioteka kiekvienam vartotojui garantuoja išsamią informaciją apie dokumentus, neatsižvelgdama į jų prieinamumą bei autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę, ideologinę, religinę ar kitokią orientaciją.
4. Nesant Bibliotekoje reikiamo leidinio, Biblioteka suteikia vartotojui galimybę pasiskolinti jį iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų.
5. Bibliotekos fondai yra Lietuvos bibliotekų fondo sudėtinė dalis ir saugomi valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Fondų apskaitos, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos standartai, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės teisės aktai bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vidaus tvarkos dokumentai.
6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

II. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA IR APTARNAVIMO TVARKA

6. Bibliotekos paslaugomis gali naudotis tik registruoti vartotojai. 
7. Registracija:

    7.1. vartotojai registruojami Kontrolės poste, pateikę pasą ar asmens tapatybės kortelę bei savo nuotrauką;
    7.2. susipažinus su Naudojimosi biblioteka ir Naudojimosi kompiuteriais taisyklėmis bei užpildžius skaitytojo registracijos kortelę, vartotojui  išduodamas nemokamas skaitytojo bilietas; 
    7.3. skaitytojo bilietas galioja penkerius metus nuo išdavimo datos ir gali būti pratęsiamas neribotą laiką;
    7.4.  bilieto galiojimo terminą galima pratęsti atvykus į biblioteką. Per metus nepratęsusiems bilieto galiojimo terminobet pageidaujantiems naudotis biblioteka, bus išduotas naujas skaitytojo bilietas;
    7.5. pametęs skaitytojo bilietą, vartotojas turi apie tai pranešti Fondų saugojimo ir aptarnavimo skyriaus vedėjui. Dublikatas išduodamas, sumokėjus 3 €;
    7.6. kiekvienais metais apsilankiusiems bibliotekoje vartotojams privalu patikslinti duomenis apie save.     

8. Norėdami naudotis Bibliotekos paslaugomis, vartotojai privalo laikytis Naudojimosi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos taisyklių. Atėję į Biblioteką, jie turi  pateikti skaitytojo bilietą.
9. Visi vartotojai, išskyrus 10 punkte nurodytus asmenis,  spaudiniais ir kitais dokumentais gali naudotis tik vietoje.
10. Abonementu naudotis turi teisę Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai (akademikai), nariai korespondentai, nariai ekspertai, kiti Lietuvos mokslų akademijos darbuotojai, Vilniaus universiteto Biochemijos, Gamtos tyrimų centro, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Vilniaus universiteto Inovatyviosios medicinos, Imunologijos, taip pat Lietuvos kultūros tyrimų, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos energetikos, Lietuvos istorijos, Lietuvos miškų, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos, Lietuvos socialinių tyrimų, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutų darbuotojai, Lietuvos mokslo ar pedagoginių įstaigų mokslo darbuotojai bei pedagogai, kiti bibliotekos direktoriaus leidimą gavę vartotojai bei Bibliotekos darbuotojai.
11. Abonemente vartotojui į namus išduodama iki 20 knygų. Biblioteka pasilieka teisę riboti didelę paklausą turinčių leidinių išdavimo kiekį vienam  vartotojui.
12. Dokumentų skolinimas:   

    12.1. dokumentai skolinami pagal Bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą arba pateikus užpildytą užsakymo lapelį;
    12.2. įvykdytas užsakymas vartotojui saugomas 3 dienas; nepaėmus dokumento, jis grąžinamas į saugyklą arba perduodama eilėje laukiančiam vartotojui;
    12.3. užsakytus dokumentus pasiima asmeniškai pats vartotojas, pateikęs vartotoją identifikuojantį dokumentą. Išimtis taikoma neįgaliems asmenims. Jiems knygas gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs savo pasą ir neįgaliojo skaitytojo bilietą;
    12.4. dokumentai skolinami laikotarpiui  nuo vienos dienos iki mėnesio, atsižvelgiant į jų paklausą ir esančių egzempliorių kiekį, bei vartotojo grupės teises;
    12.5. vartotojams skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. 

13. Informaciją apie leidinių grąžinimo terminus vartotojai privalo patys pasitikrinti elektroniniame formuliare ir, jei reikia, prasitęsti naudojimo laiką. Negalima prasitęsti tuomet, kai leidinys yra  užsakytas kito vartotojo.
14.  Dokumentai grąžinami į tą Bibliotekos padalinį, kuriame jie buvo išduoti.
15.  Neskolinami į namus dokumentai: periodiniai, tęstiniai, informaciniai leidiniai, enciklopedijos, elektroniniai dokumentai, per tarpbibliotekinį abonementą gauti dokumentai, knygos, išleistos iki 1940 m., labai paklausūs ir ypač vertingi dokumentai. Naudojimąsi retais bei rankraštiniais dokumentais reglamentuoja  Naudojimosi retais spaudiniais bei Naudojimosi rankraštiniais dokumentais taisyklės.
16. Paimdamas dokumentą, vartotojas pasirašo užsakymo lapelyje. Šis lapelis saugomas skaitytojo knygelėje ir yra dokumentas, liudijantis apie leidinio gavimą. 

III. VARTOTOJŲ  TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Vartotojas turi teisę:

    17.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
    17.2. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti arba panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
    17.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis pateikti užklausą informacijai gauti;
    17.4. naudotis visomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
    17.5. nustatyta tvarka skolintis iš Bibliotekos fondo dokumentus į namus arba naudotis jais vietoje;
    17.6. nustatyta tvarka prasitęsti pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminą, rezervuoti naujus ar išduotus dokumentus;
    17.7. naudotis Bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais ištekliais;
    17.8. pageidaujamus dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, nustatyta tvarka užsakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą;
    17.9. nustatyta tvarka naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir interneto prieiga, naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;  specializuotose skaityklose šios paslaugos suteikiamos tik vartotojams, atliekantiems mokslinę paiešką;
    17.10. lankytis Bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
    17.11. Bibliotekoje nustatyta tvarka kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, įrašyti informaciją į elektronines laikmenas laikantis Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;
    17.11. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą žodžiu ar raštu apie Bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.              

18. Vartotojas privalo:

    18.1. atėjęs į Biblioteką, pateikti vartotoją identifikuojantį bilietą;
    18.2. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus;
    18.3. nustatytu laiku grąžinti paimtus leidinius arba prasitęsti naudojimosi jais laiką;
    18.4. nekeisti atviruose fonduose leidinių išdėstymo tvarkos;
    18.5. įsijungus knygų apsaugos sistemai, parodyti asmeninius daiktus darbuotojui;
    18.6. laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių, pagarbiai elgtis kitų vartotojų ir Bibliotekos darbuotojų atžvilgiu;
    18.7. viršutinius drabužius ir asmeninius daiktus palikti drabužinėje, nesinešti į skaityklas krepšių, kuprinių ir rankinių, o darbui reikalingus daiktus įsinešti  permatomuose maišeliuose;                                                              

19. Vartotojui draudžiama:

    19.1. išnešti iš Bibliotekos dokumentus, jei jų išdavimas neužfiksuotas informacinėje sistemoje;
    19.2. ardyti katalogus, išiminėti iš katalogo dėžučių korteles;
    19.3. keisti dokumentų išdėstymo tvarką atvirų fondų skaityklose ar nešti juos į kitas skaityklas be darbuotojo leidimo;
    19.4. Bibliotekos kompiuteriuose  diegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
    19.5. valgyti, triukšmauti, naudotis mobiliojo ryšio telefonais Bibliotekos skaityklose;
    19.6. skelbti informaciją  Bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su atsakingais Bibliotekos darbuotojais;
    19.7. vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine Bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitingus, susirinkimus, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes ir pan.).   

20. Vartotojo atsakomybė:

    20.1. gavęs leidinį, vartotojas patikrina, ar nėra defektų, ir apie pastebėtus trūkumus praneša bibliotekininkui. To nepadarius, už spaudinio sugadinimą atsako paskutinis juo naudojęsis skaitytojas;
    20.2. praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos knygą ar kitą dokumentą, vartotojas privalo jį pakeisti kitu tokiu pat arba Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti Komplektavimo komisijos nustatytą rinkos vertę, neviršijant dešimteriopos jo rinkos kainos. Knygos su kitų bibliotekų spaudais vietoj pamestų nepriimamos;
   20.3.  vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs Bibliotekai, atsako už visus veiksmus, padarytus naudojantis šiuo dokumentu.                                  

IV. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

21. Bibliotekos darbuotojo atsakomybė:

    2.1. informuoti vartotojus apie Bibliotekos leidinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
    21.2. užtikrinti galimybę naudotis Bibliotekos fondais;
    21.3. gerinti vartotojų aptarnavimo organizavimą ir kultūrą;
    21.4. užtikrinti kultūringą, lygių galimybių ir teisingumo principus atitinkantį  vartotojų aptarnavimą.

22. Bibliotekos darbuotojas turi teisę:

    22.1. reikalauti, kad vartotojai laikytųsi naudojimosi Biblioteka taisyklių;
    22.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
    22.3. nustatyti vartotojams skolinamų dokumentų skaičių ir grąžinimo terminus;
    22.4. neskolinti kitų dokumentų, kol vartotojas negrąžino dokumentų, kurių grąžinimo terminas pasibaigęs;
    22.5. teikti mokamas paslaugas pagal LR kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus patvirtintus įkainius;
    22.6. paskutinį mėnesio trečiadienį neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti bibliotekinės informacinės sistemos duomenų atnaujinimui, patalpų ir fondų valymui, atvirų fondų patikrinimui, kitiems Bibliotekos darbams;
    22.7. vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Bibliotekoje nustatytą tvarką ir taisykles, atimti teisę laikinai arba visam laikui naudotis Biblioteka;
    22.8. prireikus pildyti ir keisti šias taisykles.

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lietuva
Telefonas, faksas +370 5 262 95 37, el. paštas biblioteka@mab.lt, įmonės kodas: 191379828