Tarptautinė bibliotekininkų asociacijų federacijos generalinė konferencija Vroclave

2017 m. rugpjūčio 19–25 dienomis Vroclavo mieste Lenkijoje įvyko 83-ioji Tarptautinės bibliotekininkų asociacijų federacijos (IFLA) generalinė konferencija. Renginyje dalyvavo daugiau nei 3000 bibliotekų ir informacijos specialistų iš 122 šalių. Su jais kongrese patirties sėmėsi ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas bei pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėnienė.

Kongreso metu LMAVB atstovai turėjo galimybę susipažinti su pažangiausiomis pasaulio bibliotekų veiklos tendencijomis bei jų sėkmės istorijomis ir tuo pačiu naujai pažvelgti į LMAVB vykdomus darbus, numatyti savo veiklas po rekonstrukcijos ir renovacijos. Ypač svarbu buvo sužinoti apie bibliotekiniams procesams skirtas naujausias technologijas, modernią įrangą ir pasaulio specialistų taikomą bibliotekinių erdvių planavimą.

Konferencijos darbo kryptis apibūdino šūkis „Bibliotekos. Vienybė. Visuomenė“. Toks jis buvo suformuotas neatsitiktinai. Jis skelbė pagrindinę visų konferencijos pranešimų, pokalbių ir diskusijų temą – rūpinimąsi bibliotekų ir visuomenės bendryste. Mat be šių dviejų faktorių: vienybės ir visuomenės, bibliotekų darbas ir tolesnė jų raida būtų itin silpna, skurdi ir neveiksminga. IFLA rūpinasi viso pasaulio bibliotekų vienybe ir bendradarbiavimu siekiant sukurti arba paremti demokratines visuomenes ir joms pasiūlyti neribotą prieigą prie informacijos, švietimo ir žinių.

Konferencijoje ypač kelta žinių ir švietimo reikšmė. Šiuo aspektu bibliotekos vertintos kaip erdvė, tinkanti tyrimams, atradimams ir visokeriopai visuomenės plėtrai. Apie tai daug kalbėjo pranešėjai iš viso pasaulio. Krito į akis skirtumas tarp skurdesnių ir turtingesnių valstybių. Jei pirmosiose bibliotekininkai pagal galimybes stengiasi užtikrinti esminius, gyvybinius visuomenės poreikius (raštingumas, išsilavinimas), tai antrosiose jie daugiau dėmesio skiria įvairioms išradingoms visuomenės kultūrinio bendravimo formoms. Konferencijai gyvumo suteikė keletas pranešimų, kurių autoriai iškėlė bibliotekų darbo prasmės ir dvasinių vertybių viršenybės klausimus. Šiuo aspektu naujai pažvelgta į akademinę leidybą, autorių teises, atvirąją prieigą ir kai kuriuos kitus aktualius dalykus.

Sudėtinga, daugialypė konferencijos programa, darbas gausiose sekcijose bei sesijose atspindėjo pagrindinį pastarųjų metų IFLA tikslą – vienyti bibliotekininkus ir informacijos specialistus kuriant bendrą bibliotekų ateities viziją (IFLA Global Vision), ir siekiant užtikrinti tiek bibliotekų, tiek pačios profesijos ateitį. Pasaulio bibliotekininkų bendruomenė nuolat susiduria su įvairiais svarbiais iššūkiais: sparčiai kintančiomis darbo sąlygomis, vis labiau įsigalinčia skaitmenine aplinka, sudėtingais autorių teisių klausimais, netikėtomis humanitarinėmis krizėmis bei daugiakultūrėmis dažnos šalies bendruomenėmis, tolyn smarkyn reikalaujančiomis dėmesio, kantrybės ir greitų sprendimų. Šie klausimai irgi buvo svarstomi ne vienoje sesijoje. Taip pat daug dėmesio konferencijoje buvo skirta 2015 m. Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje patvirtintai „Darnaus vystymosi darbotvarkei iki 2030 m.“ ir galimybei bibliotekoms dalyvauti numatytose veiklose bei priimamuose sprendimuose.

Dar viena svarbi konferencijos temų grupė apėmė kultūros paveldą, jo recepciją ir sklaidą. Į paveldą buvo pažvelgta ne tik saugotinų artefaktų, bet ir visuomenės tvarumo, jos stabilumo pagrindo požiūriu. Konferencijoje taip pat kalbėta ir apie dėmesį kasdienybei – bibliotekų galimybes rinkti informaciją apie einamąjį metą, dokumentuoti kasdienius įvykius, kaupti duomenis apie šių dienų gyvenimą panaudojant turimas informacines technologijas. Ne vienas pranešėjas ragino bibliotekose kurti aplinką, palankią moksliniams tyrimams ir aprėpiančią tiek bendrąsias idėjas, tiek asmenines istorijas. Taip pat buvo diskutuota apie skaitmeninės aplinkos ir kaupiamos informacijos keliamus iššūkius, dalintasi įžvalgomis apie naujus metaduomenų koncepcinius modelius ir standartus, svarstyta apie ilgalaikes duomenų saugojimo strategijas, raginta kurti tinkamą autorių teisių ir atviros informacijos prieigos aplinką. Baigiantis konferencijai atsisveikinimo žodį pasaulio bibliotekininkų bendruomenei tarė kelerius metus IFLA vadovavusi Donna Scheeder (JAV). Jai padėkojo gausūs kolegos ir ją atsakingame poste pakeitusi nauja IFLA prezidentė Glorija Pérez-Salmerón (Ispanija).

Kongreso metu LMAVB atstovai apsilankė Jano Nowako-Jeziorańskio Rytų Europos kolegijoje, įsikūrusioje Voinovicų pilyje šalia Vroclavo. Šios institucijos tikslas – skatinti Rytų Europos pilietines visuomenes pažinti kaimyninių šalių kultūras, domėtis ir analizuoti politines regionų aktualijas. Tuo tikslu kolegija plėtoja leidybinę programą: leidžia kelis žurnalus („Nowa Europa Wschodnia“ ir „New Eastern Europe”), publikuoja iškilesnių regiono šiuolaikinių autorių knygas. Tarp tokių Kolegijos leidinių – Herkaus Kunčiaus, Arvydo Šlepiko, Giedros Radvilavičiūtės, Kornelijaus Platelio poezija, Leonido Donskio ir Tomo Venclovos knygos. Su naujausiais Kolegijos leidiniais galima susipažinti LMA Vrublevskių bibliotekoje: atsisveikindamas Bibliotekos skaitytojams jų padovanojo Kolegijos valdybos pirmininko pavaduotojas Laurynas Vaičiūnas. Už tai Kolegijai ir jam Bibliotekos vardu reiškiame širdingą padėką.

LMAVB direkcijos informacija
Nuotraukos S. Narbuto ir R. Cicėnienės >>>