Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai

2010-03-23

Raižytojai, piešėjai. Broliai. Gimę apie 1650 m. Mokėsi Augsburge dailininkų P. ir B. Kilianų dirbtuvėje.

Aleksandras kūrė 1672–1722, 1674–1789 m. gyveno daugiausia Vilniuje, vėliau Kijeve. Vario raižymo ir oforto technika sukūrė barokinių knygų iliustracijų. Sukūrė apie 150 vario raižinių, atspaustų Vilniaus, Krokuvos, Slucko, Zamostės, Lvovo, Kijevo spaustuvių leidiniuose, lakštinės grafikos, raižė portretus. Dirbo Vilniuje, Rusijoje ir Ukrainoje. Ten įstojo į Kijevo Pečioros vienuolyną, priėmė Antono vardą, vadovavo vienuolyno spaustuvei. Mirė 1727 06 12 Kijeve.

Leonas, mažiau žinomas, Vilniuje kūrė vario raižinius, iliustravo proginius leidinius. Kartu su broliu ir kitais raižytojais 1688 m. persikėlė į Kijevą, kaip manoma, archimandrito Baltramiejaus Jasinskio kvietimu. Mirė 1703 m. Černigove.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomos dvi dailės istorikams ypač įdomios Aleksandro Tarasevičiaus iliustruotos knygos.

1682 metais Vilniaus jėzuitai išleido Fulgento Dryjackio apeigyną Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiojo gyvenimo, kančios ir brangiausiojo kraujo lobynas. Knygelėje yra 41 vario raižinys, iš jų 39 sudaro liturginį – alegorinį šv. Mišių ciklą. Pati knygelė, anot cenzoriaus, skirta „mišių klausymui“ (liber...cum iconibus impressis pro modo audiendi Missam), o paveikslėliai turėtų kelti pasigėrėjimą ir žadinti uolumą bei susimąstymą ir padėti apmąstyti šv. Mišių dalis. Kaip teigia kun. M. Janocha , „plastinis išradingumas ir dailininko erudicija gerokai pranoko įnašą autoriaus, sugebėjusio tik parinkti ir paredaguoti svetimus tekstus“.

Dryjacki, Fulgenty. Thesaurus sacratissimae vitae passionis practiosissimi sanguinis D. n. Iesu Christi in augustissimo Missae sacrificio depositus ... / per r. p. Fulgentium Dryiacki, Augustinianum erem. collectus. – Vilnae : typ. Acad. S. Ie[su], 1682. – [36], 221 [[ 222+?] p. : frontips., iliustr., inic., vinj. ; 12º (11 cm).
L-17/3

F. Dryjackio apeigyno iliustracija F. Dryjackio apeigyno iliustracija F. Dryjackio apeigyno iliustracija F. Dryjackio apeigyno iliustracija F. Dryjackio apeigyno iliustracija

Kita raižytojo darbą pristatanti knyga – maldynas Švč. Mergelės Marijos garbei rožinis ir maldos (Rožynas) (Rosarium et officium B. Mariae Virginis), sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalkos Aleksandro Hilarijaus Palubinskio (1626–1679). Knygos pradžioje yra kalendorius, iliustruotas raižinių ciklu. Didžiausios ir svarbiausios dalys šioje knygoje yra Marijos rožinis bei Jos valandos. Tai liudija ne tik leidinio pavadinimas, bet ir tai, kad šios dalys yra nuosekliausiai iliustruotos graviūrų ciklais. O kitas maldas puošia tik vienas kitas raižinys. Apskritai, kiekvienas paveikslėlis turi savo vietą. Anot menotyrininkės Aušros Vasiliauskienės:

Remiantis lyginamuoju metodu, atskleista, kad leidinyje Rosarium et officium... dauguma graviūrų yra raižinių, sukurtų įvairių autorių ir esančių knygoje Officium B. Mariae Virginis (1644 m., Venecija), kopijos. Tai keičia požiūrį į A. Tarasevičiaus kaip kūrėjo indėlį iliustruojant leidinį. Iki šiol buvo manoma, kad graveris, raižydamas kalendoriaus graviūras, tiesiogiai rėmėsi A. Tempestos ciklu Dvylika mėnesių II ir laisvai jį perkūrė. Tačiau dalis kalendoriaus raižinių Palubinskio leidinyje nėra kūrybiškas, laisvas interpretavimas, bet gana tikslus jau egzistavusių kito autoriaus interpretacijų pakartojimas. Abejonių kyla ir dėl to, ar A. Tarasevičius pats raižė šį ciklą. ... A. Tarasevičius, iliustruodamas Rosarium et officium... , dirbo kaip amatininkas, atliekantis užsakymą. Graviūrų kompiliavimas, dažnai pritaikant tas pačias klišes kitiems leidiniams, buvo įprastas ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje. Tačiau A. Tarasevičius buvo talentingas meistras ir dirbo ne tik kaip amatininkas, bet ir kaip kūrėjas raižydamas frontispiso graviūrą. Tikėtina, kad jis taip pat sukūrė ar kūrybingai interpretavo penkiolikos rožinio slėpinių ciklą. Belieka viltis, kad neatsiras tai paneigiančių pavyzdžių.

Rosarium et officium B. Mariae Virginis aliaeque variae devotiones combinatae in honorem Ssmae Trinitatis, augustissimae reginae caelorum cultum. – Vilnae : typis Academicis S.I. , ca 1678. – [20], 542, XLV p.: inic., iliustr., vinj.; 2º (30 cm). – Def.: trūksta antr. lap., [2] lap. kn. pab.
L-17/2-160

"Rosarium et officium B. Mariae Virginis" iliustracija Rosarium et officium B. Mariae Virginis" iliustracija Rosarium et officium B. Mariae Virginis" iliustracija Rosarium et officium B. Mariae Virginis" iliustracija Rosarium et officium B. Mariae Virginis" iliustracija

Leono Tarasevičiaus iliustruota knyga:

Bujnowski, Michał (1632-1690). Ratio status eligendi / authore Michaele Buynowski e Societate Iesu : pars prima. - Vilnae : typis Acad. Soc. Iesu, 1688. – [26], 216, [3] p. : inic., vinj., 1 iliustr. lap. ; 4º (17 cm).
L-17/34

"Ratio status eligendi" iliustracija

Literatūra:

Janocha, Michalas. Aleksandro Tarasevičiaus 1682 metų Vilniaus graviūrų ciklas „Sacrificium missae“ liturginių-alegorinių „Vitae Christi“ ciklų kontekste // Paveikslas ir knyga : LDK dailės tyrimai ir šaltiniai. – Vilnius : Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 81–105.

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of lithuanian artists / sudarytoja ir atsakomoji redaktorė Aistė Paliušytė. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. – T. 1: XVI-XVIII a. – P. 253–257.

Liškevičienė, Jolita. XVI–XVII amžiaus knygų grafika : herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose. – Vilnius : Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 1998.

Narbutienė, Daiva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV–XVII a. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – P. 124.

Vasiliauskienė, Aušra. Aleksandro Hilarijaus Palubinskio sudarytos knygos Rosarium et officium B. Mariae Virginis... iliustracijos : nauji faktai ir aspektai // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistinių kultūros studijų ir meno žurnalas, 2006, Nr. 45, p. 116–134.

Parengė Dalia Bikauskienė