Silvestras Baltramaitis – bibliografas, etnografas : 170-osios gimimo metinės

1841 metais spalio 21 (kiti šaltiniai nurodo gruodžio 2) dieną Mankiškių kaime (Šiaulių apskrityje, netoli Radviliškio) valstiečių šeimoje gimė Silvestras Baltramaitis – bibliografas, literatūros istorikas, lietuviškų ir senųjų prūsų knygų tyrėjas, etnografas, periodikos žinovas, enciklopedinio išsilavinimo žmogus.

Vienerius metus pasimokiusį Radviliškio pradžios mokykloje jį paėmė globoti giminaitis – Upynos klebonas kun. Bogušas. Vienerius metus lankė triklasę Raseinių apskrities mokyklą, o nuo 1860 m. mokėsi Telšių apskrities mokykloje. Ten išbuvęs iki 1863 metų sukilimo baigė keturias klases. Po 1863 metų planavo studijuoti Sankt Peterburgo meno akademijoje ir, kad į ją įstotų, 1865 m. Sankt Peterburgo piešimo mokykloje mokėsi dailės pagrindų, bet stokodamas lėšų mokyklą metė. 1867–1869 m. dirbo privačioje raštinėje. 1869 m. įsidarbino samdomu darbuotoju Sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje ir ten sėkmingai dirbo iki 1918 metų. Silvestras Baltramaitis buvo puikiai įvertintas bibliotekos vadovybės, paskirtas į aukštesnį postą. Išėjęs į pensiją išvyko į Penzos guberniją, Bašmakovo miestelį, kuriame gyveno iki mirties.

Dirbdamas Sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje tvarkė lietuvių ir latvių spaudinius. S. Baltramaitis aktyviai dalyvavo Peterburgo lietuvių kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. 1883–1884 m. bendradarbiavo Aušroje. 1900 m. įstojo į Rusijos bibliologijos draugiją. Nuo 1907 m. Lietuvių mokslo draugijos narys, nuo 1912 m. narys korespondentas.

Bibliografijos darbą S. Baltramaitis pradėjo 1870 m. pas sinodo archyvarą N. Grigorovičių. Be to, padėjo rusų bibliografams Vladimirui Mežovui (rengiant veikalą Rusų geografijos, etnografijos ir statistikos literatūra) ir Nikolajui Lisovskiui (suregistravo 1800–1846 m. rusų žurnalus). Bendradarbiavo rengiant Imperatoriškosios rusų istorijos draugijos veikėjų žodyną. Parengė Lietuvos geografijos, etnografijos ir statistikos bibliografinės medžiagos rinkinį (Сборник библиографических материалов для географии этнографии и статистики Литвы, 1891, 1904 papildytas), prie jo pridėtas Lietuviškų ir senųjų prūsų knygų sąrašas, išleistų 15331891 metais (Список литовских и древне-пруских книг, изданных с 1533 по 1891 год, 1892, 1904). Sudarė dvi papildomas šių veikalų dalis, kurios apėmė 3 200 lietuvių leidinių (1903–1918) ir 1904–1917 m. lietuvių knygų rodyklę (abi dalys nespausdintos). Parengė lietuvių bibliografijos darbų (S. Daukanto raštų, 1893; lietuvių periodikos sąrašą, 1894; lietuvių rankraščių bibliografiją, 1895). Suregistravo 20 000 knygų, straipsnių, recenzijų. Rašė apie senovės lietuvių raštų istoriją, lietuvių vestuvių papročius (1877), senovės lietuvių bitininkystę. Surinko medžiagą S. Stanevičiaus ir A. Fromo-Gužučio biografijoms. Į lietuvių kalbą išvertė Moljero, A. Čechovo, H. C. Anderseno grožinių kūrinių, praktinių knygelių.

Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais ir kriptonimais: B. Žiemkentis, Žambinis, Dagilis, Juodulaitis, Mankiškių Sylė, B-s, S.B. ir kitais.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi šie S. Baltramaičio parengti veikalai: Сборник библиографических материалов для географии этнографии и статистики Литвы (С. Петербург, pirmoji 1891 m.  ir antroji 1904 m. laidos); Список литовских и древне-пруских книг, изданных с 1533 по 1891 год (С. Петербург, 1904); iš rusų kalbos išverst Aleksandro  Michailovičiaus Butlerovo knygelė Kai bites kopti (St. Peterburg, 1907). Rankraščių skyriaus Literatūrinių rankraščių kolekcijų fonde (F29-644) yra „Vilniaus žinių“ redakcijai iš Petrapilio rašytas Silvestro Baltramaičio laiškas, kuriame pranešama, jog redakcijos adresu išsiuntęs 50 egz. brošiūros Pagelba nuo arielkos ir tabokos (St. Peterburg, 1905). S. Baltramaičio, kaip ir kitų kultūros veikėjų, pavardė minima laiške „Vilties“ redakcijai (F255–1181). Trumpų žinių apie Silvestrą Baltramaitį galima rasti ir kituose rankraščių fonduose.

 

Šaltiniai:

  1. ŽUKAS, Vladas. S. Baltramaičio bibliografijos darbai. Lietuvių bibliografijos istorija iki 1940 m.. – Vilnius, 1976, t. 1, p. 125–130.
  2. VANAGAS, Vytautas. Baltramaitis Silvestras. Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001, p. 45.
  3. ŽUKAS, Vladas. Baltramaitis Silvestras. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002, t. 2, p. 573–574.
  4. KALINAUSKIENĖ, Emilija. Silvestras Baltramaitis. Radviliškio kraštas, 2005, nr. 2, p. 28–32.
  5. ŽUKAS, Vladas. Tarp knygų prabėgę metai: Silvestras Baltramaitis. – Vilnius, 2006. – 179, [1] p.
  6. ŠIDLAUSKAS A. Žodis apie radviliškėnus. Radviliškio kraštas, 2008, nr. 2 (9), p.49.
  7. МИХЕЕВА, Г. В. Балтрамайтис Сильвестр Осипович. Сотрудники Российской национальной библиотеки  – деятели науки и культуры: биографический словарь. – Санкт-Петербург, 1995, t. 1, p. 64–66.

Parengė Danguolė Palačionytė