Johannui Danieliui Hoffmannui – 310

Senuosius 2011 metus palydime, prisimindami dar vieną iškilią asmenybę, gimusią prieš 310 m. Tai Johannas Danielis Hoffmannas – pirmosios spausdintos LDK knygos ir spaudos istorijos autorius. Gimęs 1701 m. gruodžio 28 d. Torunėje, miestiečių Samuelio Hoffmanno ir Annos Freyberg šeimoje, ir 1723 m. ten pat baigęs gimnaziją, Vitenbergo, Jenos ir Leipcigo universitetuose jis studijavo filologiją, istoriją, filosofiją ir teologiją. Po studijų grįžęs į gimtąjį miestą pradėjo mokytojauti: iš pradžių privačiai mokė lenkų kalbos, o nuo 1732 m. tapo gimnazijos mokytoju. 1746 m. jis pradėjo dirbti Elbliongo gimnazijoje, kur, eidamas vicerektoriaus pareigas, dėstė filosofiją, retoriką, istoriją ir lenkų kalbą. Čia dirbo iki gyvenimo pabaigos – mirė 1766 m. liepos 19 d. Be pedagoginės veiklos, J. D. Hoffmannas dar domėjosi istorine lingvistika, lenkų ir prūsų spaudos istorija, bendradarbiavo Torunėje leidžiamame moksliniame žurnale „Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen“. Parašė ir paskelbė per 30 tyrimų lotynų ir vokiečių kalbomis. 1740 m. Gdanske buvo išspausdintas jo lotynų kalba parašytas veikalas De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae cum variis observationibus rem literariam et typographicam utriusque gentis aliqua ex parte illustrantibus (Apie spaustuves, jų atsiradimą ir paplitimą Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje su įvairiomis pastabomis apie abiejų tautų literatūrą ir spaudą). Jame pateiktos susistemintos žinios apie XV a. pab.–XVIII a. pr. spaudos centrus, spaustuvininkus, leidėjus bei jų globėjus, minimos LDK išspausdintos knygos lotynų, lenkų, senąja slavų, hebrajų kalbomis. Pirmąją spausdintą LDK (ir Lenkijos) knygos istoriją sudaro 4 skyriai: 1) apie spaudos atsiradimą Lenkijoje  (šešių puslapių tekste apibūdinamos visuomeninės politinės spaudos atsiradimo sąlygos, aptariama spaudos padėtis Vokietijoje); 2) apie XVI a. spaustuves (p. 6–48 minimi to laikotarpio spaudos centrai ir spaustuvininkai); 3) apie XVII ir XVIII a. spaustuves (p. 49–62); 4) skyrius, aprėpiantis įvairius pasvarstymus, susijusius su Lenkijos spauda (p. 63–71). Apie LDK spaustuvininkus ir jų išspausdintas knygas rašoma antrajame ir trečiajame veikalo skyriuose. Juose medžiaga pateikiama pagal vietoves. LDK spaudos centrų minima 10: 6 – XVI a., 4 – XVII a. Spaudos įmonės skirstomos pagal konfesinę priklausomybę – kiekvieną spaustuvininką priskiriant kuriai nors religinei bendruomenei.

Rašydamas savo istoriją Hoffmannas rėmėsi įvairiais šaltiniais, kritiškai juos vertindamas. Nepaisydami kai kurių netikslumų, jo veikalą laikytume svarbiu moksliniu LDK knygos istorijos šaltiniu, kuriame užfiksuota iki šiol nežinomų LDK spaudos paminklų.

Šio veikalo egzempliorių saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje (saugojimo šifras: V-18/1-5024) ir Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Šaltiniai ir literatūra:

  1. HOFFMANN, Johann Daniel. De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae cum variis observationibus rem literariam et typographicam utriusque gentis aliqua ex parte illustrantibus. Dantisci [Gdańsk] : apud Geor. Marc. Knochium, 1740. 71 p.
  2. BANDKIE, Jerzy Samuel. Historya drukarń w Królestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w krajach zagranicznych, w których Polskie dzieła wychodziły. Kraków, 1826, t. 1, p. V–XIX.
  3. ESTREICHER, Karol. Bibliografia polska. Kraków, 1901, t. 18, p. 234–237.
  4. NARBUTIENĖ, Daiva. Johannas Danielis Hoffmannas apie spaudos atsiradimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.  Knygotyra, t. 36 (2000), p. 54–69.

Daiva Narbutienė