Jonui Karoliui Chodkevičiui – 450

2010-04-25

Jono Karolio Chodkevičiaus herbas

Šviesiausias ponas p. Jonas Karolis Chodkevičius, Vilniaus vaivada, LDK kariuomenės vadas, Livonijos gubernatorius, Šklovo, Myšo, Bychovo grafas, Dorpato, Veliuonos seniūnas ir t.t., ir t.t., ir t.t. – taip išvertus iš lotynų, lenkų kalbų buvo XVII amžiuje pristatomas šis didis, daug nusipelnęs Lietuvai ir Europai žmogus, kurio devintąjį gimimo jubiliejų, laikydamiesi tikrosios žodžio jubiliejus reikšmės, šįmet minime.

Jonas Karolis Chodkevičius, dar pavadinamas Katkevičiumi, Katkumi, gimė 1560 metais. Jo tėvas Jonas Jeronimas Chodkevičius buvo žymus LDK karo ir valstybės veikėjas, prisidėjęs prie Vilniaus universiteto steigimo, pėstininkų etmonas, Žemaitijos seniūnas. Mama kilusi iš garsios Krokuvos vaivadų Zborovskių giminės. Žingeidus skaitytojas įdomybių apie Chodkevičių giminę gali sužinoti iš 2009 metais Senosios Lietuvos literatūros 27 knygoje paskelbtos S. Narbuto publikacijos Alberto Kojalavičiaus Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas: pažintis su kilmingaisiais nuo Cebulkos iki Čiževskio.

J.K. Chodkevičius mokslus pradėjo tėvo dvaruose, o išsilavinimą įgijo studijuodamas Vilniaus, Ingolstadto (Vokietija), Paduvos (Italija) universitetuose, pabuvojo Venecijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Ispanijoje. Sugrįžo Lietuvon 1590 m. ir tapo didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos dvariškiu, valdovas suteikė jam LDK taurininko titulą. Nuo ankstyvos jaunystės domėjosi karo reikalais, mėgo studijuoti mūšių planus, sudarinėti schemas, mokė rūmų kariškius. Atsidėjo karo tarnybai ir pagarsėjo kaip karvedys nuo 1595–1596 metų, kai dalyvavo Ukrainoje malšinant Stepano Nalyvaikos vadovaujamą kazokų sukilimą. 1599–1616 m. buvo Žemaitijos seniūnu. Žemaitijoje grafas Jonas Karolis Chodkevičius paliko itin ryškų pėdsaką. Skuode (Johanesberge) įkūrė parapinę mokyklą, Kražiuose – pastatė jėzuitų kolegiją, o 1621 m. skyrė lėšų jėzuitų bažnyčiai šalia kolegijos statyti. Tačiau mieliausia grafo širdžiai buvo Kretinga (Karolštatas). Ją įkūrė, 1609 m. suteikė Magdeburgo teises ir herbą su Švenčiausios Mergelės Marijos su kūdikiu Jėzumi rankose atvaizdu. Kretingoje iš pradžių pastatė pirmąją medinę bažnyčią, pakvietė vienuolius bernardinus (pranciškonus observantus). Jiems 1605–1617 m. išmūrijo erdvius rūmus ir naują bažnyčią, mieste pradėjo veikti parapinė mokykla. Kretingos dvare atsigaudavo po sunkių žygių, todėl ir amžinojo poilsio vietos norėjo Kretingos bažnyčios požemiuose, kur įrengė šeimos mauzoliejų. Pirmoji Jono Karolio Chodkevičiaus žmona buvo Slucko kunigaikštytė Sofija Maleckaitė, su ja susilaukė sūnaus Jeronimo ir dukters Onos Scholastikos. Grafas Jonas Karolis buvo labai pamaldus ir atsidavęs šeimai žmogus, nors dėl ilgai trunkančių karinių kampanijų negalėjo daugiau laiko praleisti su šeima, dažnai rašė laiškus, rūpinosi vaikų auklėjimu. Ypač didžiavosi sūnumi, į jį dėjo daug vilčių, dar mažam berniukui formavo nuostatą, kad šis turi būti labai išsilavinęs, nuolat laiškuose teiravosi, kokią pažangą padarė. Deja, likimas nebuvo gailestingas: 1613 m., būdamas tik šešiolikos, jaunasis Jeronimas Chodkevičius mirė. 1618 m. mirė žmona Sofija. Jie palaidoti Kretingoje, šeimos kape. Po visų vargų atsigulti šalia jų neleido antroji J.K. Chodkevičiaus žmona Ona Aloyza Ostrogiškė. 1621 metų rugsėjo 24 dieną dėl sunkių žaizdų, gautų ginant Chotino tvirtovę nuo turkų, Jonas Karolis Chodkevičius mirė. Ona Aloyza 1622 m. vyro palaikus išsivežė į Ostrogą (Ukraina) ir palaidojo ten pastatytame kape. Jono Karolio Chodkevičiaus giminės linija nutrūko, nes ir duktė Ona Scholastika, ištekėjusi už Jono Stanislovo Sapiegos, LDK maršalkos, vaikų neturėjo, mirė 1625 m. Kretingos dvaras, turtinga ir vertinga biblioteka atiteko kitai garsiai giminei – Sapiegoms.

XVII a. nešykštėjo Lietuvos-Lenkijos Valstybei (LLV) karų ir kitokių neramumų. Jonas Karolis Chodkevičius 1602–1611 m. Livonijoje vadovavo LDK kariuomenei kovoje su švedais. Didžiausią atgarsį turėjo Kircholmo (dabar Salaspils) mūšis 1605 m., kai savo sumanios taktikos dėka J.K. Chodkevičius sumušė daug skaitlingesnę švedų karaliaus Karolio IX kariuomenę. 1607 m. drauge su Lenkijos etmonu S. Żółkiewskiu 1607 m. liepos 6 d. ties Guzuvu (Guzów; Lenkija) sumušė M. Zebrzydowskio vadovaujamų LLV bajorų maištininkų kariuomenę. 1611–1612 m. vadovavo LLV kariuomenei per žygius į Maskvą, 1617–1618 m. – per karą su Rusija. 1616 m. tapo Vilniaus vaivada. Per 1620–1621 m. karą su Turkija buvo jungtinės LLV kariuomenės vadas. Mirė per Chotino mūšį. Jonas Karolis Chodkevičius – vienas žymiausių XVII a. pirmojo–antrojo dešimtmečio Europos karvedžių.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Retų spaudinių skyriuje, saugome „gyvą žodelį iš senųjų laikų“ – 11 knygų, kuriose atsispindi Jono Karolio Chodkevičiaus įstabūs žygiai, padėkos už kultūros mecenato darbus, užuojauta dėl jam brangių žmonių – sūnaus ir žmonos Sofijos mirties, pagaliau du laidotuvių pamokslai, apžvelgiantys paties grafo Chodkevičiaus nueitą kelią. Antraštinis Karolomachijos puslapis

Visų pirma paminėsime švedų kilmės Vilniaus universiteto profesoriaus Laurencijaus Bojerio lotynų kalba sukurtą poemą Karolomachija, kurioje pasakojama apie sėkmingą, Dievui padedant, pergalę, laimėtą šviesiausiojo pono Jono Karolio Chodkevičiaus mūšyje su priešu – Sudermanlando kunigaikščiu Karoliu Livonijoje, prie Kircholmo, 1605 Viešpaties metų rugsėjo 28 dieną. Išleista Vilniuje, Akademijos spaustuvėje, 1606 metais. Poemą iš lotynų kalbos išvertė Benediktas Kazlauskas, vertimą drauge su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomo originalo fotografuotu lotynišku tekstu 1992 m. išleido „Vagos“ leidykla.

Garsaus, laurais apdovanoto lotyniškai rašiusio poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus plunksnai priskiriama Kražių Apolono slapyvardžiu pasirašyta poema Nuolanki padėka šviesiausiam ponui p. Jonui Karoliui Katkevičiui, Kražių Apolono sukurta ir Kražių Jėzaus draugijos Katkevičiaus kolegijos savo dosniausiam statytojui išsakyta. Išleista Vilniuje, Jėzaus draugijos Akademijos spaustuvėje 1619 metais. Šią poemą išvertė Rita Katinaitė, o vertimą galime paskaityti ir su lotynišku tekstu palyginti „Baltų lankų“ 1995 metais išleistoje knygoje: Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė. Šioje rinktinėje rasime daugiau J.K. Chodkevičiui skirtų kūrinių. M.K. Sarbievijui priskiriamas ir gražiai išleistas kūrinys Akmens pašventinimas, pradedant Didžiajai Mergelei Motinai skirtos bažnyčios statybą, Kražių kolegijos Jėzaus draugijos tėvų ... dėl ... Jono Karolio Chodkevičiaus ... dosnumo iškilmingai atšvęstas ... dosniausio fundatoriaus garbei išspausdintas Vilniuje, Akademijos Jėzaus draugijos spaustuvėje, 1621.

Liūdnus įvykius atspindi 1614 m. Vilniuje, Juozapo Karcano spaustuvėje išspausdinta Schema parentalium summae spei adolescenti ... Hieronymo Chrysostomo Chotkiewicz a studiosa iuventute Academiae Vilnensis Societatis Iesu, pridie Calend. Aug. Anno 1613 datorum, per eandem ad diem funebris pompae expansum maestoque illius parenti ... Ioanni Carolo Chotkiewicz ... consecratum. Tai Vilniaus akademijos studentų sukurti Atminai ... Jeronimui Chodkevičiui pagerbti ir jo liūdintį tėvą Joną Karolį Chodkevičių paguosti. Paguodą turėjo suteikti ir tėvo pranciškono Andrejaus Gradzkio Kretingos bažnyčioje lenkiškai pasakytas pamokslas, kai buvo laidojama Sofija Chodkevičienė. Pamokslas buvo išspausdintas Vilniuje, Akademijos spaustuvėje 1619 m.

Bibliotekoje saugomi du skirtingose vietose ir skirtingų kunigų lenkų kalba pasakyti laidotuvių pamokslai Jonui Karoliui Chodkevičiui atminti. Vienas iš jų dedikuotas Jono Karolio Chodkevičiaus dukrai Onai Scholastikai Chodkevičiūtei-Sapiegienei.

Iš naujųjų laikų paminėtinas beletristinis kūrinėlis, išleistas Petro Vileišio P. Nėrio slapyvardžiu.

Šiandien J.K. Chodkevičiaus įkurtame mieste Kretingoje stovi miesto savivaldybės lėšomis pastatytas architekto Adomo Skiezgelo sukurtas paminklas, liudijantis visuomenės padėką ir pagarbą didžiajam LDK kultūros mecenatui ir Tėvynės gynėjui.

Laidotuvių pamokslo antraštinis puslapis Petro Vileišio leidinio apie J.K. Chodkevičių antraštinis puslapis J.K. Chodkevičiaus paminklas Kretingoje. Paminklo autorius – architektas Adomas Skiezgelas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi senieji veikalai apie Joną Karolį Chodkevičių:

Bojerus, Laurentius (1563 – 1619). Carolomachia, qua felix victoria ope Divina, auspiciis ... Sigismundi III, Poloniae et Sveciae regis, Magni Lithvaniae ducis, etc. etc. per ... Ioan[nem] Carolum Chodkiewicium comitem in Szkłow et Bychow, Samogitiae et Derpati capitaneum, ... et M.D.L. generalem militiae ducem, etc. etc. de Carolo duce Sudermanniae s.r.m. perduelli V. Kalend. Octob. A .D. 1605. in Livonia sub Kyrkholmum reportata, narratur, seren[issimo] principi Wladislao / a Christophoro Zawisza [i.e. Laurentio Boiero], in alma Vilnensi Academia Societ. Iesu, studioso d.d. – Vilnae : typis Academicis S.I. Thomas Levicki, 1606. – [76] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (17 cm).
L-17/44

Czarliński, Bonawentura (apie 1580/1590– 1648). Kazanie na pogrzebie ... Jana Karola Chodkiewicza, ... woiewody Wileńskiego, Korony Polskiey przeciw Osman sułtanowi, a W.X.L. hetmana naywyższego ... : miane w Ostrogu, w kosciele farskim /przez Bonawenture Czarlinskiego, zakonu Franciszka S.Oycow Bernardynow, kaznodzieie Wilenskiego r.p 1622 d. Novemb. 16. -- [W Wilnie : typ. Acad. S.I. 1622]. – [40] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (17 cm).
L-17/259

Gronckis, Andrius. Kazanie na pogrzebie zacney pamieci ... Zophiey z Mielca Chodkiewiczowey, woiewodziney Wileńskiey, hetmanowey naywyzszey Wielkiego X. Lith. … /miane przez Andrzeia Gradzkiego, zakonu Franciszka S. Oycow bernardynow … guardiana Kowieńskiego, w kościele tegoż zakonu w Kretyndze 4 Iulii roku Pańskiego 1619. -- W Wilnie : w drukarni Akademiey Societatis Iesu, [1619]. – [71] p. : herbas; inic., vinj. ; 4° (18 cm).
L-17/93

Gronckis, Andrius. Kazanie na pogrzebie sławney pamięći … Hieronyma Chryzostoma Chodkiewicza, hrabie ze Szkłowa, … /miane przez x. Andrzeia Grąckiego Zakonu Franciszka Ś. Oycow Bernardynow, kaznodzieie Wileńnskiego, w kośćiele tegoz zakonu w Kretindze 18. Marca, roku 1614. – W Wilnie : w drukarni Leona Mamonicza, [1614]. – [40] p. : herbas, vinj. ; 4º (17 cm).
L-17/134

Hasius, Jakub (g. apie 1583). Kazanie na dzien naznaczony pogrzebowi... Iana Karola Chodkiewicza... woiewody Wilenskiego... / miane w Nieświeżu w kościele Societatis Iesu przez Iakuba Hasiusza... 1622 dnia novemb. 16. – [Vilnius : Akademijos spaustuvė, 1622]. – [18] lap. : inic., vinj. ; 4º (18 cm).
XVII/241

Papi, Teresa Jadwiga (1843–1906). Boreikis-Kodkevyčius garsus Lietuvos ėtmonas /pagal Tėrėsos Jadvygos [J. Papi] apysaką sutaisė [iš lenkų k. vertė] P. N. [i.e. P. Vileišis]. – Tilžė : P. Nėrio išleidimas, 1904. – 16 p. : vinj.
LK-20/24

Responsum illustrissimorum DD. senatorum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae :ad litteras Gedanensium & Torunensium in comitiis regni generalibus / Varsoviae die 25. mensis Martii datum. – [Warszawa], 1615. – [4] lap. : inic., vinj.
L-17/357/6

Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595–1640). Obsequium gratitudinis illustrissimo domino d. Ioanni Carolo Chodkiewicz, palatino Vilnensi ... / ab Apolline Crosensi persolutum ; atque a gymnasio Crosensi collegii Chodkiewiciani Societatis Iesu, tanquam munificentissimo erectori oblatum. – Vilnae : typis Academ. Societatis Iesu, [1619]. – [34] p. : inic., herbas, vinj. ; 4° (17 cm).
LMAB:L-17/35

Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595–1640). Sacra lithothesis in prima templi magnae Virgini Matri dedicati erectione a patribus collegii Crosensis Societatis Iesu, liberalitate illustrissimi domini d. Ioannis Caroli Chodkiewicz palatini Vilnensis regni Poloniae adversus hostiles Turcaru[m] copias et M. D. Lith. exercituum ducis ... fundati auspicato celebrata /ab eiusde[m] collegii Chodkieviciani studiosa iuventute descripta et honori eiusd[em] liberalissimi fundatoris oblata ; [Sarbiewski M.]. – Vilnae : typis Academicis Societatis Iesu, 1621. – [24] p. : iliustr., herbas, vinj. ; 4° (19 cm).
L-17/98

Schema parentalium summae spei adolescenti illustrissimo domino d. Hieronymo Chrysostomo Chotkiewicz / a studiosa iuventute Academiae Vilnensis Societatis Iesu, pridie Calend. Aug. anno 1613 datorum ... Ioanni Carolo Chotkiewicz comiti in Bychow ... consecratum. – Vilnae : apud Iosefum Karcanum, 1614. – [28] p. : vinj., herbas ; 4° (18 cm).
L-17/184

Literatūra:

Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos /[sudarytojas, pratarmės aut. Sigitas Narbutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 503 p. – ( Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 27).

Antanavičius, Darius. Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir jo autorius / Darius Antanavičius ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Žara, 2006. – 294, [2] p. : faks.

Boyer, Laurentius (1563–1619). Karolių mūšis :vertimų tekstai studijuojantiems lotynų kalbą : (metodinės rekomendacijos) /Laurencijus Bojeris ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas ; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : [Vilniaus V. Kapsuko universitetas], 1981. – 147, [3] p. : faks.

Boyer, Laurentius (1563–1619). Karolomachija : [poema] = Carolomachia / Laurencijus Bojeris ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas. – Vilnius : Vaga, 1992. – 188, [2] p. : faks.

Dubas-Urwanowicz, Ewa. Jan Karol Chodkiewicz / Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz ; Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza. – Warszawa : DiG, 1998. – 106, [1] p. : iliustr., portr. – ( Ludzie Niezwyczajni ).

Kirkienė, Genutė. LDK politikos elito galingieji : Chodkevičiai XV–XVI amžiuje / Genutė Kirkienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 267, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., portr., žml., faks.

Sarbievijus, Motiejus Kazimieras (1595–1640). Akmens pašventinimas =(Sacra Lithothesis) : šaltinio publikacija : [eilėraščių ir odžių rinktinė] / Motiejus Kazimieras Sarbievijus ; iš lotynų kalbos vertė, įžanginį straipsnį ir komentarus parašė Skirmantė Šarkauskienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – 90 p., 12 iliustr. lap.

Sarbievijus, Motiejus Kazimieras (1595–1640). Lemties žaidimai =Ludi Fortunae : poezijos rinktinė / Motiejus Kazimieras Sarbievijus ; parengė, įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė ; vertė iš lotynų į lietuvių kalbą O. Daukšienė ... [et al.] . – Vilnius : Baltos lankos, 1995. – LIX, 691 p., [7] iliustr. lap. : iliustr. – ( Bibliotheca Baltica Lithvania).

Śliwiński, Artur (1877–1953). Jan Karol Chodkiewicz : hetman wielki Litewski /Artur Śliwiński. – Warszawa : Arct, 1922. – 170, [1] p., 6 portr. lap., 2 žml. lap. : iliustr.

Tyla, Antanas. Chodkevičius Jonas Karolis, Katkevičius, Katkus // Visuotinė Lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 4, p.80.

Więckowska-Mitznerowa, Wanda. Karol Chodkiewicz / Wanda Więchowska-Mitzner. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1965. – 315, [4] p. : iliustr. – ( Światowid : biblioteczka popularno-naukowa).

Parengė Violeta Radvilienė