Andrius Volanas: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų

2010-02-08

Andrius VOLANAS – humanistas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos reformacijos veikėjas, lotyniškosios literatūros kūrėjas, parašęs poleminių evangelikų reformatų veikalų ir proginės literatūros kūrinių.

Šiais metais minimos 400-osios jo mirties ir 480-osios gimimo metinės. Nėra žinoma tiksli A. Volano gimimo data: istoriografijoje dominuojantys gimimo metai – apie 1530 – pastaruoju metu koreguojami į „apie 1531“ (pvz., 2008 m. vokiečių kalba paskelbtoje Kęstučio Daugirdo monografijoje apie Andrių Volaną ir reformaciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje). Užtat žinoma tiksli mirties data – 1610 m. sausio 6 d.

Andrius Volanas gimė Vakarų Lenkijoje, Lvuveko miestelyje (netoli Poznanės). Volanų giminės herbas – Lapinas. Tėvas Johanas, vokiečių miestietis iš Silezijos, buvo vedęs lenkų bajoraitę Sofiją iš Kwileckių giminės. 1544–1546 m. A. Volanas mokėsi Frankfurte prie Oderio. Po to atvyko į Lietuvą pas gimines iš motinos pusės. Tapęs didiko Mikalojaus Radvilos Rudojo sekretoriumi buvo pasiųstas tęsti studijų į Karaliaučiaus u-tą (1550–1553 m.). Grįžęs į Lietuvą ir atlikęs keletą diplomatinių misijų, buvo apdovanotas valdomis Ašmenos apskrityje, gavo LDK pilietybę. M. Radvilai Rudajam dirbo 30 m. – iki pat kunigaikščio mirties 1584 m. Buvo Stepono Batoro sekretoriumi. Gyvenimo pabaigoje pasitraukęs iš aktyvios veiklos šį pasaulį paliko savo dvare Bijutiškėse (Gardino sr.).

A. Volano gyvenimą ir raštus išsamiai yra ištyręs bibliografas, kultūros istorikas Marcelinas Ročka (1912–1983), pradėjęs rengti ir ketinęs išleisti žymiojo XVI a. LDK humanisto raštus. Veikiausiai dėl sovietinės konjunktūros šis M. Ročkos sumanymas neliko realizuotas. Jo atliktą darbą pratęsė kultūros istorikė habil. dr. Ingė Lukšaitė, parengusi Andriaus Volano Rinktinius raštus (1996).

Žinomos 28 autorinės knygos, išspausdintos 1572–1608 m. Dauguma jų buvo išleista Vilniuje. Dviejose iš jų leidėju ir spaustuvininku nurodytas ir pats Andrius Volanas. Polemizavo su jėzuitais, antitrinitoriais, rašė politinio pobūdžio veikalus, visuomenės bei valstybės teorinius darbus, proginius kūrinius. Garsiausias veikalas – De libertate politica sive civili (Apie politinę arba pilietinę laisvę; Krokuva, 1572). A. Volano tekstų išspausdinta ir kitų evangelikų parengtuose leidiniuose, kurių autoriai – Mikalojus Pacas, Jonas Radvanas, Andrius Fričas Modževskis (Andrzej Frycz Modrzewski).

Mūsų dienas pasiekė ne visi A. Volano veikalai, o ir išlikę yra tapę bibliografinėmis retenybėmis. Lietuvos bibliotekose A. Volano leidinių rastume visai nedaug – po keletą Vilniaus universiteto ir Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomas A. Volano polemikos su jėzuitais veikalas Penkios knygos prieš Vilniaus jėzuito Skargos septynis Mišių ir jų aukos stulpus... – vienintelis Lietuvoje žinomas egzempliorius (žinomi dar trys egzemplioriai Lenkijos bibliotekose). Knyga 1584 m. išleista Vilniuje Jono Glebavičiaus lėšomis, o išspausdinta Danieliaus Lenčickio spaustuvėje.

Bibliotekoje saugomi labai reti leidiniai, kuriuose publikuojami A. Volano tekstai: laiškas Kijevo vyskupui Mikalojui Pacui (apie 1527–1585) šio parašytame Tikro tikėjimo išpažinime (Karaliaučius, Jono Daubmano spaudos įmonė, 1566) ir 1584 m. pasakyta laidotuvių kalba mirus Mikalojui Radvilai Rudajam, perspausdinta 1592 m. Vilniuje, Jono Karcano spaustuvėje, išleistoje Jono Radvano knygoje Radviliada.

Taip pat čia saugomi poleminiai katalikų (Andriaus Jurgevičiaus, Piotro Skargos) veikalai, nukreipti prieš Andrių Volaną.

Retų spaudinių skyriaus fondų mikrofilmų rinkinyje dar saugomos kopijos 20 Andriaus Volano parašytų ir išspausdintų veikalų, kurių originalai išlikę kitose bibliotekose.

Veikalai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose

Sukurti Andriaus Volano:

Andreae Volani Libri quinque : contra Scargae Iesuitae Vilnensis septem ... 1. Andreae Volani Libri quinque : contra Scargae Iesuitae Vilnensis septem, Missae sacrificiique eius columnas, et librum 12. artium Zvingliocalvinistarum, quibus is, veritatem doctrinae Apostolicae, et Sanctae veteris Ecclesiae, de Sacrame[n]to coenae Domini evertere studet : adiecta est tam Volani, quam purę religionis sectatorumq[ue] eius adversus Ant. Possevinum Iesuitam Romanum defensio, ubi Roma Babylon esse ostenditur / auctore Iohanne Lasicio Polono, ad M. Do. Hiero. Filipowski. – Vilnae : typis et sumptibus … Ioannis Hlebovicii, castellani Minscensis, Mag. Duc. Lituaniae supremi thesaurarii, Upitensis capitanei etc.per Danielem Lancicium, 1584. – [32], 213; [6], 153, [31] p. : herbas, inic., vinj. ; 4º (19 cm).
L-16/20
Epistola ad reverendissimum dominum Nicolaum Pacium episcopum Kiioviensem ... 2. Epistola ad reverendissimum dominum Nicolaum Pacium episcopum Kiioviensem, ab Andrea Volano scripta // Pacas, Mikalojus. Orthodoxa fidei confessio de una eademque Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti divinitate, ac tribus personis, tam e Scriptura Sacra, quam vetustissimis Ecclesiae doctoribus summatim collecta / [Nicolaus Pacz] ; iudicium d. Georgii Weigelii theologi de hoc scripto … – Regiomonti Borussiae : in officina Iohannis Daubmanni, 1566. – [190] p. : inic., vinj. ; 4° (19 cm).
L-16/29
Oratio funebris in laudem illustriss. principis, Nicolai Radiuili ducis in Dubinki ... 3. Oratio funebris in laudem illustriss. principis, Nicolai Radiuili ducis in Dubinki ac Birze, palatini Vilnen[sis] et exercituu[m] Magni Ducatus Lituaniae supremi praefecti, Vilnae defuncti 27 die Aprilis, anno 1584, ab Andrea Volano conscripta // Radvanas, Jonas. Radivilias, sive De vita, et rebus praeclarissime gestis immortalis memoriae, ... Nicolai Radivili, Georgii filii, ducis in Dubinki ac Bierze, palatini Vilnensis etc. ac exercituum Magni Ducatus Lituaniae imperatoris fortissimi etc. libri quatuor / Ioannis Radvani Lit[uani] ; iussu et auctoritate mag. d. Ioannis Abramovicz in Worniany, praesidis Derpatensis ... Addita est Oratio funebris generosi d. Andreae Volani, secretarij sacrae regiae magestatis et quorumdam auctorum Epigrammata. – Vilnae, Metropoli Litvanorum : ex officina Ioannis Kartzani, 1592. – [168] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (20 cm).
L-16/18

Poleminiai veikalai prieš Andrių Volaną:

1. Jurgevičius, Andrius. De pio et in sancta Ecclesia iam inde ab Apostolis receptissimo sacrarum imaginum usu, deq[ue] sacrilega novorum iconoclastarum in exterminandis illis, per summam Christi contumeliam, immanitate ; itemq[ue] De Sanctorum veneratione et invocatione theses, in Academia Vilnensi disputandae, adversus impium et famosum libellum, a Volano quodam, recenti iconomachorum archiministro, editum / propugnatore Andrea Iurgevicio, s. theologiae candidato et artium liberalium ac philosophiae magistro ; praeside r.p. Emanuele a Vega, in eadem Academia ss. theologiae professore ordinario. – [Vilnae : typis Academicis S.I.], 1586. – [8], 85 p. : inic., sp. embl., vinj. ; 4° (20 cm).
L-16/23

2. Skarga, Piotr. Artes duodecim sacramentariorum seu Zvingliocalvinistarum, quibus oppugnant et totidem arma catholicorum quibus propugnant praesentiam corporis D.n. Iesu Christi in Eucharistia : contra Andream Volanum huius haereticae pestis in Lituania archiministrum / authore Petro Scarga presbytero Societatis Iesu. – Vilnae : typis et sumptibus … Nicolai Christophori Radiuili, ducis Olycae et Niesuis. M.D.L. supremi marschalci, 1582. – [32], 424 [i.e. 444], [12] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (19 cm).
L-16/17

3. Skarga, Piotr. Pro sacratissima Eucharistia contra haeresim Zuinglianam, ad Andream Volanum, praesantia[m] corporis D.n. Iesu Christi, ex eode[m] Sacrame[n]to auferente[m] Petri Scargae Societatis Iesu libri tres ... – Vilnae : ex typographia et su[m]ptibus illus. d. domini Nicolai Christophori Radiuili, ducis in Olika et Niesuiss. M.D.L. marssalci, 1576. – [28], 468, [27] p. : herbai, init., vinj. ; 8º (16 cm).
L-16/8

Literatūra:

Daugirdas, Kęstutis. Andreas Volanus und die Reformation im Grossfürstentum Litauen. – Mainz : von Zabern, 2008.

Kuolys, Darius. Asmuo, tauta, asmenybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje. Renesansas, Barokas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992.

Lukšaitė, Ingė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje, XVI a. trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas dešimtmetis. – Vilnius : Baltos lankos, 1999.

Ročka, Marcelinas. Andrius Volanas. Gyvenimas ir raštai // Ročka, Marcelinas. Rinktiniai raštai. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – P. 205–218.

Volanas, Andrius. Rinktiniai raštai / sudarė Marcelinas Ročka ir Ingė Lukšaitė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.

Daiva Narbutienė